Ndiqinisekile, ngeke imiswe itumente!

Inqunyanyiswe izihlandlo ezibini itumente yomququzeleli osakhasayo, uMacbute Sinyabi, eyayimiselwe umhla wesithathu kweyeSilimela, yamiselwa umhla wesibhozo kweyeKhala elandelayo.

Le ndedeba ithi iqinisekile ukuba ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kweyeThupha, abathandi bamanqindi baza kungungelana eIndoor Sports Centre, eMdantsane.

“Kweli ityeli, ndiqinisekile ukuba ayizukumiswa itumente,” ugxininise lo nto uSinyabi. Le ndedeba ithi ukruthakruthwano phakathi kwabaququzeleli abadala kuko okubangele kunqunyanyiswe itumente yakhe.

“Ukungavani kwabaququzeleli beembethi-manqindi kuko okubangele ukumiswa kwetumente,” utshilo uSinyabi.

OkaSinyabi uthi uhleli nabo phantsi ngale nyewe bade bafika kwisivumelwano.

“Ndihleli nabo phantsi bobabini, uMnu Ayanda Matiti noMnu Thando Zonke – savumelana ukuba into ebalulekileyo kukulwa kweembethi-manqindi,” utshilo uSinyabi.

USinyabi utyhola inkampu kaTshemese, ekhokelwa nguMnu. Zonke ngokutshintsha izigqibo. “Inkampu kaTshemese zange ibonise mdla ekulweleni le ntshinga kuqala, nto leyo eyabangela ukuba sithathe uTulani Gumede osendaweni yesibhozo kwiJunior Bantamweight, nangona umthetho kaBSA ungakuvumeli oko. Emva kokubhengeza umlo ka-Athenkosi Dumezweni noGumede, inkampu ithumele imbalelwano kuBSA yawuchitha umlo,” utshilo uSinyabi.

Umthetho wamanqindi eMzantsi Afrika uthi xa intshatsheli ishiya intshinga, amadoda amabini okuqala aye ayilwele. Kweli tyeli intshatsheli entsha yeWBC International, uYanga Sigqibo, ubeke phantsi njengentshatsheli yoMzantsi Afrika yodidi lwentambanani. Iza kuba lityeli lesibini uDumezweni esilwa noTshemese. Ngo2016, uTshemese wangqengqisa uDumezweni kumjikelo weshumi elinambini. Ezi mbethimanqindi zazixhwithana kwangale ntshinga.

USinethemba Kotana uza kubethana noMasixole Langa kumlo omijikelo esibhozo kudidi lweMpukane.

KwiNgcongolo, uSibusiso Bandla ungquzulana noXolisa Vukubi kumlo oza kwahlula kubini abalandeli bamanqindi eMonti kumlo omijikelo emithandathu.