Ngumdliva wamanqindi eMdantsane Indoor Sport Centre!

Siphosethu Nxazonke ngumdlali wamanqindi

Abantu baseMdantsane bazakube besentweni kule veki. Iintokazi ezibeth’inqindi ziza kuvana amandla ngoLwesihlanu ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya kwitumente eququzelelwa yiZ’bashy Promotions & Events. Kwiveki ephelileyo, iimbethi manqindi bezibuthelene kwakule ndawo inye kwitumente yeedyongo ezisakhangela indlela yokukhula kumdlalo wamanqindi.

Sisixhenxe sonke semidlalo ezakube ikwiholo laseMdantsane. Kulindeleke iimbethi manqindi ezisuka kwiindawo ezikude ezifana neGauteng, eNtshona Koloni naseFree State.

Umlo ophambili nokulindeleke utsale umdla wabantu abaninzi, ngulowo uphakathi kuka-Asandiswa Nxokwana waseMonti kunye no-Unathi Myekeni, imijikelo elishumi kwiFemale Featherweight.

Lo mlo uphambili uza kusekelwa ngophakathi kukaNozwelethu Mathontsi noSiphosethu Nxazonke kwimijikelo esibhozo kwiFemale Flyweight.

UNtombokuqala Zenzile waseKapa, udibana noBabalwa Nonqonqotho waseGauteng kwiFemale Jnr Bantamweight. Kulandele okaNolubabalo Ngqondelana noNtombokuqala Tolashe imijikelo mithandathu kwiBantamweight.

UXolelwa Soka uza kujamelana ngqo noLilian Molala kulo weCatchweight. Yena uXoliswa Jonas udibana noNomampondomise Xhotyeni kwiWelterweight, aze owokugqibela ube phakathi kukaMatshediso Mokebisi noSandisiwe Gxogxo.

Umthelekisi wale milo uLuyanda Kana, uthi unethemba lokuba le tumente iyakuthi yenze umahluko kulutsha lwaseMdantsane olungenanto yokwenza.

“Injongo yethu njengokuba sisenza le tumente apha kukulwa ubundlobongela. Kukho iimbethi manqindi apha ekuhlaleni futhi ezinezakhono – sifuna ukuzigcina ziphilile. Ezininzi kuzo ziphele kumabanga aphantsi esikolweni, le yindlela yokuzinika into yokwenza. Kwangaxeshanye kukho abafunda amanqindi entolongweni, nabo sifuna babonise oko bakufundayo,” utshilo uKana.