Ningaphoswa eMonti yimidlalo ye’ICC U/19 Cricket World Cup

Ingqonyela yeBorder Cricket, uMnu. Omphile Ramela, ubongoza bonke abantu baseMonti neziphaluka ukuba bagcwalise iBuffalo Park Stadium xa kudlalwa imidlalo yetumente yehlabathi yeqakamba. Njengokuba uMzantsi Afrika unikwe uxanduva lokusingatha imidlalo ye-Under-19 Men’s Cricket World Cup, idolophu yaseMonti ifumene ithamsanqa lokusingatha imidlalo emithandathu yonke. Ngamazwe aquka iPakistan, Afghanistan, iNepal neNew Zealand aza kudlalela eMonti ukusukela kule veki ukuyoqhina kwiveki ezayo.

UMnu. Ramela uthi abantu mabaye ebaleni neentsapho zabo bayokonwabela imidlalo yeqakamba. “Bantu baseBuffalo City neziphaluka, ukufumana imidlalo yehlabathi yinto enkulu ephondweni lonke futhi ihlumisa noqoqosho. Njengokuba siza kufumana ithuba lokubukela abadlali bangomso bekhuphisana – kodwa siza kufumana inyhweba yokwamkela abantu abasuka kwamanye amazwe. Nangona baza kube belandela amaqela wabo – kodwa baza kufuna ukubona iBuffalo City neMpuma Koloni yonke.,” utshilo uRamela.

Nakubeni itumente iyeyamaqela anabadlali abasedyongo – kodwa uRamela ubona ilithuba elihle lokufunda kwamanye amazwe. “Nangona singenawo umdlalo woMzantsi Afrika kweli phondo lethu – kodwa eli lithuba lakhe wonke umdlali weqakamba lokubona indlela abanye abadlali abadlala ngayo. Le yimidlalo eyinxalenye yophuhliso – kodwa sibona kukho ithuba lokuba sifunde kwamanye amazwe adlala iqakamba. Lithuba lokubona umdlali osemncinane ongaphinde umbone edlala kwinqana eliphezulu kwiminyaka ezayo.

“Ndifuna ukucela zonke izikolo eBuffalo City ukuba zizise abantwana eBuffalo Park Stadium. Sifuna ukubona abantu abaninzi ngomihla yemidlalo esinayo. Sicela izikolo zize ebaleni ukuze abantwana babukele iqakamba. Sibambisene norhulumente futhi sizimisele ukuthatha abantwana ezilalini ukuze bakwazi nabo ukubukela iqakamba,” utshilo uRamela. Imidlalo yaseBuffalo Park imi ngolu hlobo:

Mgqibelo: Pakistan vs Afghanistan

Cawe: New Zealand vs Nepal

Lwesibini: New Zealand vs Afghanistan

Lwesithathu: Nepal vs Pakistan

Lwesihlanu: Afghanistan vs Nepal

Mgqibelo: Pakistan vs New Zealand