Njekanye: Ayikho enokumelana noFuzile kwiLightweight

Imbethimanqindi yaseMonti uAzinga Fuzile iphinde yenza ezibukwayo kwiveki ephelileyo.

Uphinde wenza adume ngazo kwakhona uAzinga Fuzile.

UFuzile, 21, uthe qwakaqwaka uImmanuel Adeleki waseNamibia kwixesha elingaphantsi kwemizuzu emibini kumjikelo wokuqala eOrient Theatre kwiveki ephelileyo.

Ibiyimpumelelo yeshumi kaFuzile kwimilo elishumi kwinqanaba eliphezulu. Umqeqeshi wakhe, uMzamo Njekanye, uthi imxolisile indlela alwe ngayo uFuzile: “Idlale kakuhle le nkwekwe.”

UNjekanye ukholelwa kwelokuba akukho mbethimanqindi enokumelana noFuzile kudidi losiba yaye unyukela kudidi lweLightweight. “Ayikho imbethi manqindi enokusinika umdlalo kudidi losiba. Sinyukela kwiLightweight ngoku. Siya phaya kooNomeva, maninzi amakhwenkwe aza kusinika umlo phaya kubo,” utshilo uNjekanye.

Umququzeleli kaFuzile, uMnu. uTerris Ntutu, uyakuvuyela ukunyukela kukaFuzile kudidi lweLightweight. “Ibingumlo wokugqibela kaFuzile kudidi loSiba, uza kudlala kwiLightweight ngoku,” utshilo uNtutu.

Kanti yena uToto Helebe uyikhusele intshinga yakhe yoMzantsi Afrika kudidi lweNtambanani emva kokubetha uMbulelo Dyani kumlo oshiye abalandeli besithi udlelwe indlala uDyani.

Umququzeleli kaDyani, uThando Zonke, weTZ Promotions, ukholelwa kwelokuba abagwebi bomlo uSithembele Tom othe uHelebe uphumelele ngo’110-117, uThandi Ngodwana noSheshe Dunjwa abamphumelelise ngo’113-114 uHelebe, bamdlele indlala uDyani.

“Asixolanga ziziphumo zomlo. Uqhathiwe uMbulelo[Dyani], ingakumbi umgwebi uTom. Siza kufaka isikhalazo kuBSA. Sifuna uphindwe lo mlo,” utshilo uZonke elugcwabevu ngumsindo.

Ezinye iziphumo: USiphosethu Mvula uqhekeze uNkosinathi Biyela wanqandelwa kumjikelo wokuqala kumlo weLightweight. Unqandelwe ngusompempe uPhumudzo Munyai kumjikelo wesithathu xeshikweni eqhekezwa nguPhumelele Sobahle.

UPhumlani Maloni ungqengqise uSamkelo Sotomela kumjikelo wesithathu, bona bebedlala kudidi lweNgcongolo.

USive Nontsinga ulalise ngophotho uLusizo Manzana kumjikelo wesithathu kwiJuniorfly.

UKhanyile Bhulane uwuphumelele ngamanqaku umlo wakhe ebetha uDumisani Tose kudidi loSiba. USimthembile Luzipho ubethe uAphiwe Masangwana ngamanqaku. Nalo umlo ubukudidi loSiba.