Othengisa uMthatha Bucks ukhala ngenkxaso

Iindleko ezixhomileyo azichithayo kwiqela lakhe kwiABC Motsepe League, ukungafumani inkxaso embuthweni olawula ibhola ekhatywayo (iSafa) ephondweni, zezinye zezizathu ezibangele uPhilisa Mnqandi athathe isigqibo sokuthengisa uMthatha Bucks.

Ethetha kunomathotholo kutshanje, uMnqandi uvumile okokuba ngenene uyalithengisa iqela lakhe.

Kangangokuba uthe nabanina onomdla uvumelekile ukuza ngaphambili. Echaza unobangela wokuthengisa iBucks, usihlalo uthe ibhola iya ingena nzulu epokothweni ingakumbi xa useMpuma Koloni.

“Kuya kuxabisa kakhulu ukuba neqela lebhola ekhatywayo, ingakumbi xa unenjongo yokunyukela kumgangatho ongentla,” utshilo usihlalo.

Uthe liya lixhoma ixabiso leendleko eMpuma Koloni ngoba amaqela walapha asebenzisa iinqwelomafutha ixesha elininzi ngenxa yokuqaqelana kweendawo ekudlalelwa kuzo.

Wongeze ngelithi, naliphi na iqela elifuna ukunyuselwa kwiABC Motsepe League alikwazi ukuchitha imali engaphantsi kweR150 000 ngenyanga. UMnqandi ukwaveze nokungoneliseki kwakhe yindlela uSafa aphethe ngayo amaqela.

Uthe nangona iMotsepe League inomxhasi kodwa kuphele isizini kungekho kwaqela elifumene imali kuSafa. Bonke abaphathi bamaqela bebekhupha ezipokothweni zabo.

“Ungabuza nokuba ngowuphi umphathi ukuba ikhona na isenti ayifumene kuSafa kwisizini ephelileyo,” utshilo uMnqandi.

Ebuzwa ukuba ingaba ikhona imiqathango ayibekileyo kulowo ufuna ukuthenga uMthatha Bucks.

UMnqandi uthe nokuba ingathengwa ngumntu wangaphandle akukho ngxaki ngoba ihleli ingekho inkxaso eMthatha.

Uthi akukho mabala wokuzilolonga eMthatha kwaye akukho nenkxaso abayifumana kuMasipala nto leyo esisesinye isizathu esibangele ayithengise iBucks.

Kwindawo yaseMthatha nezingqongileyo, uthe ikamva lebhola limfiliba ngenxa yokungabikho kwenkxaso.

Kodwa kusekho abo athi batyhala ngesifuba bekhupha iimali ezipokothweni zabo kuba bethanda ibhola.

Unobhala weSafa eMpuma Koloni, uMnu Isaac Klaas, uvumile okokuba amaqela amazisa ngokungahlawulwa kwawo kodwa wathi ukubhatala amaqela ngumsebenzi owenziwa kwandlunkulu nguThomas Sadiki.