Phantsi ngokuvangwa kweziphumo emanqindini!

Umlo kaLwandile Sityatha kunye noGideon Buthelezi we-IBO kudidi lwentambanani elula (Jnr Bantamweight) obuseMonti ngempelaveki egqithileyo, bendiwubukele nosapho lwam sixhasa umntu omye sonke, uLwandile Sityatha, iqhayiya lephondo lethu.

Umlo uthe usiya ekupheleni sabe sililahlile ithemba lokuba angaphumelela, kodwa kuthe kukhala intsimbi yokugqibela sabe sidaniswe ngulo besimxhasa.

Nangona bengazi nto ibhekelephi ngamanqindi kodwa bakwazile ukubona ukuba ngowuphi ophumeleleyo, kwaye bebengaphikiseki.

Kwafika ixesha lokuba kukhutshwe iziphuma zabagwebi, ezivele azanqinelana kakhulu kunjalo nje, zanika uSityatha umlo.

Lo mzobo ndiwubonisa apha ungakothusa ukuba awungomlandeli wamanqindi, kwaye ndiqinisekile ukuba lo mlo ungcono kakhulu xa uthelekiswa nemilo emininzi yangaphambili.

Kuthi qatha umlo woyasekuba yintandane uDingaan ‘Rose of Soweto’ Thobela, eSacramento, eCalifornia, esilwa noTony ‘Tiger’ Lopez, wakwenza konke okwakufuneka uDingaan wamtywatyusha kanobom uTiger kodwa akazange abakholise abagwebi.

Kutshanje kumdlalo wamaphondo obuseWelkom, iqela leli phondo laba kwindawo yesibini, labuya lithetha ngabagwebi abangoosokhetye. Ndingabalula neminye imizekelo emininzi kodwa andingeze ndigqibe mlesi.

Lo mkhwa uxhaphakile kwihlabathi jikelele nakuzo zonke izigaba zalo mdlalo, bambi bawuteketise bathi ‘kukuphakwa inkunzi emini’.

Zinininzi izinto ezibangwa ngulo mkhwa unetyheneba. Amanqindi anemali ezinkulu ezibangela nabathelekisi bangagwebi ngokufanelekileyo, kwaye kaloku ukuba uthe awagwebela umthelekisi othile okanye inkampu ethile ngahle ukwaywe ungaphindi ubizwe. Ubukhaya nabo buyayidlala indima kwizigqibo zabagwebi, njengalo mlo bendithetha ngawo kaThobela noLopez ude uteketiswe kuthiwe sisigqibo sekhaya.

Enye impembelelo iba zezombangazwe ngakumbi kolu didi lwabangahlawulwayo kwihlabathi, abagwebi bamazwe aseYurophu nabaseMelika bayathanda ukuba nezigqibo ezikhwinisayo kwicala leembethi-manqindi zase-Afrika nakuMazantsi Melika nabo ke babuyise.

Into efunyanwa ngabagwebi awukwazi nokuthenga isepha yokuhlamba impahla ezo bebesebenza ngazo, le nto ibenze babe ngamaxhoba eminyengezo maxa wambi nokungakhathali. Le nto ineminyaka isenzeka kwaye ingcolisa lo mdlalo siwuthandayo, kufuneka senze ntoni ukusiphula esi similo sinemihlisela?

Okokuqala la magosa enza le mikhwa ndiqinisekile uninzi lwawo aluzange lwangena eqongeni, akazazi iinzima ezithubaleza phantsi kwazo iimbethi-manqindi xa zilungiselela umlo nendlela ekunzima ngayo ukudukrwa ziimfele uziqeqesha.

Okudangalisayo ke kukudla imu kwemibutho yamangqindi eli, akude kubekho ntlaba-mkhosi ukuze ishukume , soze ityityimbise nomwe lo okanye ilume kwabo bamoshayo.

Asisokuze sohlukane nalo mkuba ukuba sisawuhlekela nathi bamanqindi kwaye asinazixhobo zicacileyo zokulwa le mikhuba.

Kufuneka ookhala ababekelwe ukuhlola umsebenzi wabagwebi kuzo zonke itumente kungalindwa umhla ngengxaki.

Kufuneka siqiniseke ukuba nabo oosompempe nabagwebi noko bafumana umrhumo ovakalayo ukuze bakhuthazeke. Makubekho nemivuzo ejongene nabo benza kakuhle.

Masincedisane ukwakha lo mdlalo kweli lizwe singazimfamekisi imbethi-manqindi zethu.