Phumla ngoxolo Phanini, Bhakaniya elimnyama!

Nokulunga Nopinki “Phanini” Nazo.

Siyisonga kakubi inyanga yoomama ngesithonga sokudlula emhlabeni kukaNokulunga Nopinki “Phanini” Nazo. Ngomhla weshumi kule nyanga yeThupha, sothuswe sisaziso esikhutshwe likhaya lakhe kwikhasi lakhe likaFacebook esithi uswelekile. Kwiintsuku ezintathu phambi koko, ebekhe wathi qatha engqondweni yam ngoba ebenqabile kuFacebook. Futhi ndazibuza ukuba kutheni wanqaba kodwa ndathi mhlawumbi uzixakekele njengamntu wonke ojongene nobomi obunzima eMzantsi Afrika kwezi ntsuku. Into ebibangela ndimcinge kukuba ikhona into awayendithembise ngayo kwinyanga ephelileyo.

Ndambona ethegwe kwinto eyayibhalwe kuFacebook ngomntana omnyama, ofunda kwisikolo sabelungu eMonti, owayebalasele emdlalweni weHockey. Sasivene ke ukuba uza kundidibanisa nala mntana ukuze mna ndibhale ibhali ngaye kwiphepha labantu, I’solezwe lesiXhosa. Zange ndicinge ukuba namhlanje kwakube kusithiwa uNopinki akasekho emhlabeni. Anditsho kuba ndingazi ukuba ukufa yinto efika njengesela. Ndithe mandenze imiqolo embalwa ngoNopinki kuba ebeyitshomi wam. Ndadibna naye kuFacebook ndisasebenza eGoli phambi kokuqalwa kwephepha lesiXhosa ngo-2015. Yibhola into eyandisondeza kuye noxa ndandingamazi nokuba ngowaphi.

UNopinki ebengumlandeli we-Orlando Pirates opheleleyo. Ebengapheleli ekuthetheni ngayo nokuncithana nabalandeli beKaizer Chiefs, ebehamba kooGoli, kooGqeberha – naphi na apho kudlala iPirates. EbeliBhakaniya elinkone nozwane. Emva kwethutyana ndiqeshwe kwiphepha lesiXhosa (I’solezwe lesiXhosa), ndaye ndacela yena andazise kubalandeli bebhola eMpuma Koloni. Injongo yam yayikukwazi iphephandaba kubalandeli bebhola ekhatywayo. Wayenza lo nto uPhanini. Nguye owandazisa kubalandeli bePirates, iChiefs neSundowns endabakhupha ephepheni. Undincedisile emsebenzini wam kakhulu noxa yena wayengakuqondi ukubaluleka kwento awandenzela yona.

Ebengalandeli ibhola ekhatywayo nje kuphela uPinklady, ebelandela neminye imidlalo. Ukugqibelana kwam naye, sasiyokwamkela AmaBhokobhoko kwisikhululo seenqwelomoya saseMonti emva kokuphumelela kwawo itumente yehlabathi ekupheleni kuka-2019. Wayehamba netshomi yakhe uZoliswa “Makhambule” Galo. Kwakumnandi kakhulu ngalo mini yembali ndade ndohlukana nabo. UNopinki ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kwimpelaveki egqithileyo. Xa ndiphetha, ndifuna ukuthi kubi ukulahlekelwa komntu oluncedo eluntwini njengawe Phanini, umlandeli wezemidlalo obezimisele kakhulu. Kodwa ngoba ukufa yinto eyadalwayo, siyakwamkela ukuthathwa kwakho nguThixo. Uphumle ngoxolo ke Phanini, Bhakaniya elimnyama. Sohlala sikukhumbula kwezemidlalo.