Phumlani Mkolo: Balahlekisiwe abadlali beBorder Bulldogs!

Umongameli weBorder Rugby, uMnumzana uPhumlani Mkolo, kwinkomfa yonoondaba ngenjikalanga yangoLwesihlanu. Umfanekiso: nguLukhanyo Engilane

Ibekelwe bucala inkqubo yokuchithwa  kweBorder Bulldogs yinkudla ephakamileyo yaseMonti. Oku kubhengwezwe ngumongameli weli qela uMn. Phumlani Mkolo kwinkomfa noonondaba ngenjikalanga kutshanje. OkaMkolo ukholelwa ukuba isigqibo esithathwe liqumrhu elimele abadlali bombhoxo, iSouth African Rugby Players Union, sokucela inkundla ukuba ichitha cithe eli qela ngoLwesini, ibingazukubanceda abadlali emva kokungabhatalwa imali yoncedo lonyango(medical aid) ikusukela ngeYomnga kunyaka ka-2017 uzothi ga ngekaTshazimpunzi. Ababadlali bakhe bathi nqumama ekuzilolongeni baphinde babuyela emva kokuhlala kumhlangano nomongameli weqela.

“Ukucithwa kweBorder Bulldogs bekuza kuthetha ukuthi izivumelwano zengqesho abanaso neli qela zifile. Lo nto ithethe ukuthi nabo abazukwazi ukuhlawulwa ngempela nyanga,” utshilo uMkolo.

UMkolo uthi iingcebiso ezikwe abadlali aziginyisi mathe. “Indlela abacetyiswe ngayo abadlali leli qumrhu ayiginyisi mathe konke konke”.

Le ndedeba ithi ukuthotywa kwemali abayinikwayo liqumrhu elilawula umbhoxo, iSARU, kunegalelo kule ngxubakaxaka. “”Iyithobile imali iSARU eyinika amaqela emva kokubhatala ingxenye yemali ebibekelwe amaqela adlala kwiPRO 14 afana neSouthern Kings neCheetahs,” utshilo uMkolo.

“Omnye umceli mngeni esijongene nawo kukuba abekho oosomashishini abamnyama abafaka imali embhoxweni. Ngabamhlophe abafaka imali embhoxweni yaye bafuna sigcwalise iqela lethu ngabadlali abamhlophe. Sichaseneyo nayo lo nto”.

UMkolo uthi esisehlo asingeke sibaxabanise nabadlali. “Baselula aba bafana, asizukuxabana nabo ngenxa yesi sehlo. Ndiyakholwa ukuba sizobenza abantu abanobulomko yaye ndiyakholelwa ukuba bafundile,” utshilo uMkolo.

“Umasipala weBuffalo City usixhasile ngemali futhi zikhona nezinye iinkampani zabucala ezisixhasileyo, kodwa andizuzibhengeza okwangoku,” utshilo uMkolo.