Sabelo Hlanganisa: ‘Phumla ngoxolo, Zola Dolomba’

Ndibone kufanelekile ukuba makubekho into endiyibhalayo ngegalelo elenziwe nguZola Dolomba. Uphuma kusapho elidume kakhulu ngokuvelisa oompondozihlanjiwe babadlali eGinsberg, eQonce. Njengabanye, naye uphuma kwisikolo esaziwayo, iForbes Grant.

Xa ndithetha ngoDolomba, andikwazi ukungabakhankanyi abo bahlahle indlela phambi kwakhe abafana noBhuti Jack Dolomba, uMncedi Dolomba, uMzwamadoda Vukile “Apile” Dolomba naye uAndile Dolomba. Kwekhuuu, ndingathetha ndithini ngobuhle bela khaya!

Yena ubhuti Jack waba ngomnye wabantu abamnyama ngelo xesha lengcinezelo phaya ngoo1972, owathi watyunjwa wadlelela iqela lesizwe lombhoxo elalimele abantu abantsundu. Phakathi kwamanye amakhwahla abaquka ubhuti Zanemvula Lefume (osadla amazimba) nobhuti Mveleli “Mavula” Nyakati ongasekhoyo. Yena ke uZola ebedyongo apha kuthi.

UZola upha kwela qela labaninawa bethu ooMandla George, Mandisi Lala Aplom, Lukhanyo Nyati, Samora BIko, Liston Keyisi nabanye. Thina noApile besingoontanga kwaye sasidla ngokumbiza uApile ngegama elithi “Tshawe”, kuba njengamakhwenkwana akhulayo sasithanda kakhulu ukulinganisa amaqhawe ethu ombhoxo (Yena ke uApile wayethanda uTshawe owayedlalela iqela lombhoxo, iStar of Hope).

Esikolweni sethu eForbes Grant nasekuhlaleni kwibhola ekhatywayo, uZola waqala ngokudlalela iqela lesibini (Second Team) lombhoxo leBlizzards. Uyithandile ke imidlalo uZola, hayi nje umbhoxo nebhola ekhatywayo kuphela.

Thina apha eGinsberg sakhula sidlala iintlomo ezahlukineyo zemidlalo zonke ezinje ngombhoxo, ibhola ekhatywayo, intenetya, amanqindi singena nakwicandelo leembaleki (ngelishwa, ngelaxesha lokukhula kwethu iqakamba yayithathwa njengomdlalo wasezilalini, kanti sazichana). UZola wayirhabula impembelelo yokuthanda ezemidlalo.

Ngela xesha, isikolo iForbes Grant, sasidume ngemidlalo, ngokukodwa umbhoxo weqela akwakuthiwa “likhaba”, kula minyaka yoo1989/90/91, yena uZola wayedlala njengefulayihafu. Wayengenakungena kwiqela loompondo zihlanjiwe (First Team). Kaloku ekhabeni, kulapho umkhuluwa nomalume wakhe, uMncedi Dolomba, ebedlala khona ngo1989.

Unyuselwe uZola wafakwa koompondo zihlanjiwe phaya ngo1990/91 waze wanikwa uxanduva lokungena kwizihlangu ezikhulu ezazishiywe nguBongani Mpofu – owayeyi fulayihafu waze watshintshelwa esiswini. Mna ke ndiye ndanenyhweba yokudlala naye ndisisikram. Wayesemncinane kakhulu ngela xesha wayefakwa kwiqela elikhulu.

Thina bakhuluwa bakhe sanikwa uxanduva lokuqiniseka ukuba siyamkhusela kubadlali abarhabaxa nakwiifolosi zela xesha. Zange ibe lixesha elide, wayibethelela uZola indawo yakhe futhi waqinisekisa ukuba ufakwa eqeleni elidlalayo engenzelelelwa. Thina ke ngoku njengabakhuluwa, sayeka ukumkhusela wazidlalela futhi kwabonakala ukuba uphopho uqinile.

Kwekhuu, beluqeqeshekile kakhulu unyawo lwakhe, sime ngaye ekukhabeni nesekuqabeliseni ibhola. Akanelanga nje ukudlala ade atshatshele esikolweni, uye wathi ngonyaka ka1992/93, waphakathi kwabadlali abaphambi beHome Defenders emva kokudityaniswa kweStar of Hope neHead of Lion.

Ngenxa yemo emaxongo yokuhlala enje ngokuswela imisebenzi, iziyobisi, intlupheko nendlala zaye zachaphazeleka kakubi kakhulu eGinsberg. Kungoku aswelekayo uMatyethe, kuqalwa iphulo lokuvuselelwa kwazo zonke ezemidlalo eGinsberg. Ukusweleka kwakhe ngesaquphe kushiya inxeba elikhulu kuba besisajonga ukuba abe negalelo ngezakhono zakhe ukuze kukhuthazwe ulutsha kwezemidlalo.

Simi phezu kwamagxa omzi wakwaDolomba singabantu baseGinsberg kuba lusapho olushiye lukrwele umzila ongasoze ucime, hayi nje kuphelwa kwezemidlalo, kodwa nakweminye imiba yophuhliso ekuhlaleni jikelele.

Iyinene ilizwi lama-Afrika elithi: umntana ukhuliswa ngabantu bonke ekuhlaleni kwaye umfazi ngamnye uzalela isizwe. Owuu, ikhaya lakwaDolomba! Libe lelinye lamakhaya abenomtsalane kuthi sisakhula ngenxa yezimungumenye nezibiliboco ezazifumaneka kumama ongasekhoyo uMambongo xa ebuya nazo emsebenzini wakhe kwaNopeyintara.

Zazinokuba ngathi yimibeko okanye ziintsalela kodwa kwabanye bethu, yayiba sisidlo esiqinileyo sokondla usapho lonke. Akwaba usapho lakwaDolomba lingafumana ukomelela, lulale ngenxeba lusazi nje ukuba iNkosiyethu iza kubonakala kungekudala kuvuswe abalele ukufa.

Sinelothemba lokuba sakuhlangana kwakhona noMatyethe (Zola), Gaga2 (Lunga), Andile, Apile, Mncedi kunye noBhokhwe, ubhuti Jack Dolomba. Sikhangele phambili kuloo mini yokuhlanganiswa kwethu nabadlali ababetshatshele abangasekhoyo abanje ngooMveleli Nyakati, Pam Nano, Lunga Lefume, Jake Matata, Linda Nyakati, Zamile Mene nentlaninge yabanye abadlali baseGinsberg esingenakubakhankanya ngalo mzuzu. Yomelelani lusapho nabahlali bonke base Ginsberg, nimyeke uZola aphumle okomzuzwana.

Ibhalwe nguSabelo “Jwara” kaHlanganisa