Siyakhahlela kwirhamncwa

Kule mpelaveki siphuma kuyo, ingingqi ethuleyo eMonti, iWest Bank, ibiphithizela yonwabile. Indoda enendumasi kweli uVuyani “The Beast Bungu ibisenzelwa nje umcimbi ongephi wokuvuyisana nempumelelo yokuchongwa kwakhe ngumbutho wamanqindi ehlabathi i-International Boxing Organisation, ukuba abesisithwalandwe salo mbutho kwilizwekazi laseAfrika.

Lo mcimbi ke ubuququzelelwa ngabalandeli abazizihlobo zakhe, bezakubeka elahleni kwahlukwane. Imiqodi nenyambalala yabantu abaphume kuzo zonke izintlu zokuhlala ingqine ubunganga beRhamncwa, yenza satshintsha nesimo salo msitho sawubeka kwelinye izinga.

Oku akothusi xa uthetha ngeli thandazwe, iqhawe negorha elaliqwenga yonke into ephambi kwalo eqongeni. uHlathi kaloku usuka kuba yinjinga yoMzantsi Afrika engohlulwayo yodidi losiba, wayishiya eyalapha ekhaya ebethwe yindoda enye kuphela, uFransie Bardenhost, kumlo wakhe wokuqala wentshinga (wazibuyisa kodwa izitya).

Ngomhla wamashumi amabini kwinyanga kaTshazimpuzi ngomnyaka ka-1994, ihlabathi lothuka lonke xa wayeqwenga umMelika obukhali nenjinga yehlabathi, uKennedy Mackenny, waphumelela intshinga ye-IBF kudidi losiba.

Yile ntshinga awaduma ngayo kwihlabathi wayikhusela izihlandlo ezilishumi elinesithathu, kwiminyaka esibhozo, wayishiya engazange wabethwa, wenza imbali engekacinywa kweli lizwe yokuba yeyona ntshatsheli ikhusele izihlandlo ezininzi. Ukhe wayibamba nentshinga ye-IBO ngexesha ebesele esitha amandla.

Le mpumelelo ingaka ayizange imngene entloko ke uHlathi, ubesoloko ethobekile engazigwagwisi. Akukho nesenzo esinye esakhe sabhalwa esigwenxa ngale ndoda kumaphepha-ndaba nasekuhlaleni kungazange kubekho nezichwechwayo ngaye.

Owona mongo wale migcana wokuqala ayikokutyibela nje iRhamncwa lodwa, koko kukuthunuka izazela ukuba kukhunjulwe ukuba indima edlalwe leli qhawe namanye kulo mdlalo. Injongo yesibini kukuzama iziphathamandla zincedise ekuphuculeni imeko yeli qhawe apha ekhaya.

Xa ndisithi ekhaya andithethi ngephondo kuphela koko ilizwe ngokubanzi. Ndizakunaba ndizinze ke kule njongo yesibini, nangona ndakhe ndaluma kuyo, kodwa ndifuna ukuza nezindululo ezinokuphucula zivuze igalelo lala madoda. Mandingqale ngqo apho kufel’ithole khona, ndizihlanganisele kwangoku ngokucela uxolo kwabo ndizakubanyathela koocikicane ndingaqondanga.

Mandiqale ngequmrhu elilawula amanqindi kweli uBSA, elinoxanduva lokujongana nala maqhawe. Ndiyithetha le nto ndiyazi ukuba eyona njongo iphezulu yeli qumrhu kukuza nemithetho yokuphucula amanqindi, kodwa inoxanduva lokuphucula nokugcina amagama ala maqhawe ephezulu. Mhlawumbi ke masingakhawuleli iinkawu zisiya kusela, ndithi inokuba isezakuvuyisana noHlathi iBSA ngokutyunjwa kwakhe yi-IBO. Ngaphandle kokwenza imisitho, ndibelekisa ukuba kubenephulo lokugcina nokuphucula igama likaVuyani Bungu kuqinisekwe ukuba kugcinwa igama leRhamncwa lisematheni nakwisizukulwana esizayo. Kulithamsanqa ke ukubuya komsitho wembasa kaBSA, kulapho kungaqalwa khona ukwenza umtsi ngokuthi kubekho elinye lamabhaso aphambili elizakubizwa emva kweRhamncwa.

Mandigqithe ndiye kubathelekisi, ngakumbi abo wayesilwa iinkampani zabo, ndibongoza ukuba bacuntsule balize ngocuntsu wesihlanu ekhulwini okungenani kubanini benkampani, ingayenye indlela engcono besebenza kunye nemizi yoomabona-kude exhamleyo kubunganga bale ndoda. uRhulumento kuzo zonke izigaba lunoxanduva lokuqiniseka ukuba badlala indima ephambili ekuphuculeni ubomi beRhamncwa namanye amaqhawe anjengaye. ooVuyani badumise igama leli lizwe ngexesha besisanda ukufumana inkululeko njengelizwe baze baphakamisa iflegi yeli lizwe emazweni. Kuyatsarha ukufumanisa ukuba eli qhawe linembali engaka lisebenza njengonosithetyana (Delivery man) kumasipala waseBCM, andikhathali nokuba kuthiwa kutheni kodwa ayiyondawo esinokufaka iqhawe elinje ngo- Bungu kuyo le. Urhulumente unoxanduva lokujongana neli qhawe namanye adlale iindima ekuphuculeni igama leli lizwe ngaphandle.

Igama leli qhawe lifanele ukuba kuthiywa amaholo, indlela iilokishi kunye nezixeko ngala maqhawe. Ingayinto entle ukuvuka ngenye imini kusithiwa Isitalato i-Oxford, eMonti, yiVuyani Bungu Stalato. Kuwe Hlathi , sithi uyindoda emadodeni awuzange nakanye uwusengele phantsi umdlalo wamanqindi. Ukutyunjwa kwakho ngu-IBO kusinika ilunda singabemi beli lizwe. Inga lo mlilo ubaswe ngabahlobo bakho siyawubulela, unga unganwenwa uncancise nabanye abakwimeko efanayo nawe.