Siyifun’ ekhaya indebe Mabhokobhoko

epa07894558 The Web Ellis Cup ahead of the Rugby World Cup match between South Africa and Italy in Fukuroi, Shizuoka prefecture, Japan, 04 October 2019. EPA/MARK R. CRISTINO EDITORIAL USE ONLY/ NO COMMERCIAL SALES / NOT USED IN ASSOCATION WITH ANY COMMERCIAL ENTITY

Impumelelo siyilambele kwaye siyitshele ,
Siyilangazelela okweJerusam’ entsha,
Ithemba likuni makhwenkw’ amakhulu,
Imithandazo yonke siyibhekis’ eJapan,
Apho ithemba lethu  lilele khona,
Ningoxholovane nina into ezingenza  kwenzeke,
Kukhulu esikulindele kuni njengamathandazwe,
Ngokuzithemba nokuzingca ningabuya nayo niyithe xhakamfu ngazo zozibini,
Zenzen’ idini amehlo siwaphakamisel’ eJapan,
Apho abafana bakaRassie bayokwenza ezibukwayo,
UThixo makenze ngenceba, ababonayo nabo baphos’amathambo.

Kunzinginzingi kwaye kulukhuni,
Usemkhulu lomnqantsa nizakuwunyuka,
Kufuneka ukuzithemba nokuzithanda,
Niqinis’ imiqolo iminqonqo ijong’phambili,
Niqinis’iziqa ninyus’iziphika niqaphele,
Nilum’ ongezantsi nityhile kwelinye ikhasi,
Niminc’ intsula nob’ inye, niyazi indebe ilindiw’ emv’ ekhaya,
Nifike kwinqontsonqa yeqhina ngoku,
Kuhluzwa amakhwenkwe emadodeni,
Izakuba ngunomji kujijiswana ngenqatha,
Lize lingoxuthwa selivakala ngevumba,
Sonke silijonge ngamehlo abomvu,
Mayibuye ekhaya lo ndebe,
Zibuy’ibhokhwe zam nesidima nodumo.

Yayenzekile lento kumakhwenkwe kaJake White ngo2007,
Yenzani ke nani ningamabhokrolo aningomabhetyebhetye,
Amanzi apho ayekhe ema khona mawabuye azokuma kwakho,
Xa kwesosiza kungegxunyekwa nto,
Yenzani njalo ke bafana basekhaya,
Yenzani njengamathandazwe nibuye nedumasi,
Buyani nodumo thina sakunamkela ngezandla ezishushu,
Sakuninika ububele nothando,
Ngokuphephezelisa iflegi yomzantsi nokuzingca emazweni.

Unxunguphalo olusebusweni bethu lakususwa nini,
Ukudandatheka esinako ezintliziyweni kwakutshayelwa nini,
Iintsizi esijongene nazo zakugxothwa nini,
Iinyembezi esinazo  zakosulwa nini,
Umanyano esilufunayo sakuliziselwa kwanini,
Icekwa lilele kuni ntozakuthi,

Ibingunyaka ongenathamsanqa kwezemidlalo lona,
Lo Mzantsi Afrika ngowethu sonke,
Sinikhuphe ngokunithemba nokunithanda,
Senikwenzile okukhulu gqibezelani oko senikuqalile,
Kukud’ emva kukufutshane ngaphambili,
MAKUBENJALO.