Ubetha ngenqindi phantsi ogxothwe yiSafa!

Ogxothiweyo uRia Ledwaba

Umbutho olawula ibhola ekhatywayo, iSouth African Football Association, ukhombise umnyango amagosa amabini aphezulu emva kokungavumelani noGqirha Danny Jordaan, uMongameli weSafa.

Loo magosa anikwe uphum’ aphele nguRia Ledwaba noGay Mokwena. Bobabini bebengamasekela kaGqirha Jordaan phambi kokususwa kwabo entlanganisweni ebingoMgqibelo weveki ephelileyo.

Ukonyulwa kwegqala elifana noLedwaba kwabonwa njengeyona nto ephucukileyo ngamatshantliziyo alwela ukunikwa koomama amathuba alinganayo namadoda.

Nangani uLedwaba noMokoena beguzulwe ezikhundleni lingekapheli ixesha labo kodwa baza kuhlala bengamalungu esigqeba esiphezulu seSafa.

“Umgaqosiseko unika isigqeba esilawulayo ilungelo lokuchonga abantu ezindaweni zabasusiweyo. Ngobuninzi bawo amalungu esigqeba seSafa, aye avakalisa ukuphoxeka kwawo emva kokuba amalungu amabini (Ledwaba noMokoena) ethe awuphatha ngendlela engafanelekanga umba wombutho ngaphakathi. Emva kokuqwalaselwa komba wabo, isigqeba sigqibe kwelokuba sibaguzule njengamasekela kamongameli,” itshilo ingxelo ekhutshwe yiSafa.

ULedwaba, oneminyaka emininzi eyinxalenye yeSafa nonegalelo elibonakalayo ekusekweni kweNational Women League kwimbali yebhola, uthe uza kusiphikisa isigqibo esithathwe yiSafa.

Esona sizathu esibangele agxothwe uLedwaba kuthiwa ucele ukungenelela kukaMphathiswa uNathi Mthethwa kwimiba yeSafa emva kwengxelo ekhutshwe nguMokoena ebhence indlela egwenxa akhokela ngayo uGqirha uJordaan.

ULedwaba uzikhanyele izityholo azityatyekwe yiSafa, watsho ebetha ngenqindi phantsi ngelithi uza kuzilwela.

“Ndakuba ndibaphoxile oomama beli lizwe ukuba ndingayiyeka le into. Andikacingi kakuhle okwangoku – kodwa ndiza kuzinika ithuba lokucinga. Into eyenzeke kula ntlanganiso ayilunganga. Akukho nto endiza kuyithetha okwangoku ndide ndiqiniseke ngenyathelo endiza kulithatha. Njengomntu ongumama weli lizwe, ngeke ndiphathwe ngoluya uhlobo ndingenzanga nto igwenxa. Ndilinde incwadi ethi ndophule umgaqosiseko weSafa. Emva koko ndiza kucinga into endiza kuyenza,” utshilo uLedwaba kumajelo eendaba.