Ubhodla idangatya umpathiswa wemidlalo

Umphathiswa wezemidlalo nolonwabo, uFikile Mbalula, uwatyityimbisele umnwe amaqela esizwe angafuniyo ukwamkela inkqubo yotshintsho, watsho esithi ukuxhathisa kwawo kwiinguqu akuzokunyanyezelwa.

Umphathiswa ebethetha kutsha nje ngombhoxo nangeqela lesizwe loMzantsi Afrika elingade litshintshe.

Abantu abaninzi bakhale ngokunqaba kwabadlali nangokunganikwa amathuba abadlali abamnyama kwiqela lesizwe lombhoxo phambi kokuya kwalo kwindebe yehlabathi esongwe kwiveki ephelileyo.

UMbalula uthe sekulithuba elide noko ngoku kusiliwa ngenguqu engekhoyo kumbhoxo kweli loMzantsi Afrika ngoku- banzi, kwaye nabadlali kufuneka bayazi into yokuba bachongelwa kwiqela lesizwe ngenxa yamandla nesakhono sabo sokudlala umbhoxo, hayi ibala labo.

Ethetha ngento azakuyenza xa ingenzeki le nto athetha ngayo, umphathiswa uthe: “Amaqela angalufuniyo utshintsho awazukufumana nkxaso kurhulumente xa kukho iminyhadala emikhulu futhi awazokuvunyelwa ukuba asebenzise imibala yesizwe.”

URazzmataz woleke ngelithi uyakuqonda ukuxakaniseka kwabadlali abathile ngenxa yokunganikwa thuba lokudlala kwiSpringbok, kodwa iinguqu kufuneka ziqale phaya ezantsi, abadlali besakhula.

Emva kweminyaka engaphaya kwamashumi amabini kushukuxwa umba weenguqu embhoxweni, akukho bani waziyo nokuba umphathiswa uyakuphumelela na kwezo zigrogriso zakhe.