Ucela uncedo uNokarati ofuna ukuya eJapan!

UMonwabisi Njomba ngumdlali weKarati onomnqweno wokuya kwitumente enkulu ezakuba seJapan Umfanekiso: Uthunyelwe

UMonwabisi Njomba wazikhethela iKarati njengomdlalo ayakuthi awulandele futhi awudlale ebomini bakhe.

Lo nto yaqala kwisithuba seminyaka engamashumi amabini anesine eyadlulayo (ngo1993). Ngezo ntsuku wayesemncinane uNjomba ehlala kwidolophu yaseTinarha kwiphondo laseMpuma Koloni.

Ngokuhamba kweminyaka, uMonwabisi Njomba, uye wakhula kwiKarati, ngakumbi ngoku angumhlali kwilokishi yaseKapa ekuthiwa yiKhayelitsha.

Lo mfo wakwaNjomba uxelele eli phephandaba okokuba ukhulile kwiKarati ekuthiwa yiGoju Ryu – kodwa ingxaki anayo kukuba udinga imali engamashumi amathathu eerandi (R30 000) ukuze afezekise iphupha lakhe lokuya eJapan.

UNjomba, 38, uyinxalenye yeqela labantu abathanda iKarati ekuthiwa yiKuyukai Club phantsi kwesandla sikaEmmanuel Dyantyi, indoda ephethe iKarati kwiphondo leNtshona Koloni. Ngoku uNjomba udinga iR30 000 ukuze ayokumela uMzantsi Afrika kwitumente (NGKKI International Seminar Hirano Cup) yoomakhwekhwetha kwiKarati eza kube ingomhla wamashumi amabini anesithathu kuTshazimpuzi.

Itumente iqala ngomhla wamashumi amabini ananye ukuyothi xhaxhe ngomhla wamashumi amabini anesithoba.

“Ndidinga iR30 000 ukuze ndikwazi ukufikelela kula tumente. Ndibhula ndisela, andazi nokuba ndiza kuyifumana phi na. Yiyo lo nto ndicela amalizo.

Kunzima ukuya phambili kwezemidlalo xa usuka elokishini,” utshilo uNjomba. Ukuntingela eJapan ngenqwelomoya kubiza imali ephaya kwiR15 000.