Uchiphize iinyembezi zovuyo uLusanda Dumke ophiwe iR460 000 yendlu

Lusanda Dumke emkhukhwini wakhe eMdantsane.

“Andazi nokuba mandithini. Kodwa mandithi enkosi kakhulu,” lawo ngamazwi womdlali weSpringbok Women, uLusanda Dumke, emva kokuwelwa ngumqa esandleni ngoLwesibini wale veki. Uchiphize iinyembezi zovuyo uDumke obe ngundabamlonyeni kwinyanga engaphaya kwephelileyo emva kokuba wajikisa imoto awayeyizuze kumawonga wesebe lezemidlalo kuba esithi ingase afumane indlu. Noxa abantu abaninzi bothuswayo sisigqibo sakhe – kodwa beva akucacisa ukuba uhlala emkhukhwini eMdantsane. Usomashishini owaziwayo okwangusihlalo weChippa United, uSiviwe Mpengesi, ubinze ngemali engamakhulu amathathu amawaka erandi (R300 000) ukuze uDumke akwazi ukufumana indawo yokuhlala.

Ngaphezuli koko, isebe lokuhlaliswa koluntu lona limphe imali elikhulu elinamashumi amathandathu anesihlanu amawaka erandi (R165 000). Yatsho imali ayiphiweyo yokuzakhela ikhaya yangamakhulu amane amashumi amathandathu anesihlanu amawaka erandi (R465 000). Konke oku kwenzeke emva kwentlanganiso ebiphakathi kwabaphathi bakamasipala waseBuffalo City Metro, isebe lokuhlaliswa koluntu noMpengesi. “Emva kokuxelelwa ngemeko kaLusanda, saqonda ukuba makubekho into esiyenzayo ngokukhawuleza,” utshilo uNksz. Princess Faku, olisekela likasodophi eBuffalo City. “Sathetha norhulumente wephondo nesebe lokuhlaliswa koluntu.

“Kwathiwa uLusanda makayigcine imoto yakhe aze urhulumente azame ukumakhela ikhaya. Sazibika nakuChippa Mpengesi obinze ngemali eyiR300 000 eza kuncedisa kwizinto ezidingwa nguLusanda. Sizingomba isifuba ngaye uLusanda ngoba italente yakhe iphakamisa iphondo lethu,” utshilo uFaku. Naye umphathiswa, uSiphokazi Luithi, waleke ngelithi isebe lakhe liza kumnika uLusanda, ohlala nomakhulu wakhe emkhukhwini eMdantsane, imali eyiR165 000 eza kuncedisa kulwakhiwo lwendlu. UDumke ngumdlalo wombhoxo oseNew Zealand – apho aza kumela uMzantsi Afrika oza kudibana neFrance emdlalweni wetumente yehlabathi ngoMgqibelo.