UDekeda uphoxwe yikhorona efun’ iComrades Marathon

UGcinumzi Dekeda yimbaleki yaseNgqamakhwe ezimisele ukushiya umzila kwicandelo leembaleki.

Ukubaleka imigama emide nokuthatha inxaxheba kwimidyarho emikhulu yinto ayiqale sele emdala kodwa ngenxa yothando analo, uGcinumzi Dekeda usazimisele ukwenza okuninzi ashiye nomzila obonakalayo futhi abe sisibane esikhanyisayo eNgqamakhwe nakwiindawo eziyingqongileyo.

UDekeda, 51, waseNgqamakhwe, waqala ukubaleka ngonyaka ka2013.

Umdyarho awaqala kuwo yiTsomo Race evelise iimbaleki eziliqela noxa usadinga iinkxasomali ukuze ukhule ngakumbi.

Nangona uDekeda waqala emdyarhweni osemncinci (Tsomo Race) kodwa ngoku sele eyinkwenkw’ endala ebaleka kwimidyarho eyaziwayo equka iHeroes Marathon, iBonkolo, iMasters, iMdantsane, iTwo Oceans, iComrades Marathon neminye emininzi.

Emva kokwenza inkqubela, uDekeda uye wazigxama kwiComrades okokuqala ngo2018 kwaye wabuya encumile emva kokubamba indawo ebhetele emdyarhweni okwinqanaba lehlabathi ekhuphisana noompondozihlanjiwe.

“Ndiyakuthanda ukuba yimbaleki ngoba iimbaleki zikhathalelene futhi ziyanyamezelana.

Xa unengxaki, zikunika amacebiso okugcina umzimba wakho womelele.

Abantu abaninzi bacinga sibaleka ukuduma sonke – kanti akukho njalo.

Ezinye iimbaleki zifuna ukuzigcina zisempilweni,” utshilo uDekeda.

Kulo nyaka ebezimisele ukuya kwimidyarho emikhulu kodwa akakwazanga ngenxa yekhorona. “Isibethile ikhorona, besizilungiselele. Ngoku asikwazi ukubaleka kwiComrades neTwo Oceans. Eyona nto ebendiyifuna ngoku kukukhangela ulutsha olunomdla ekubalekeni. Xa kudlula le khorona, ndifuna ukukhangela iimbaleki ezisakhulayo kooGcuwa, Ngqamakhwe, Tsomo, Ngcobo nakooCofimvaba. Bakhona endibafumeneyo ababini abaqhuba kakuhle kakhulu ngoku,” utshilo uDekeda ethetha neli phephandaba.

UDekeda, obalekela iqela ekuthiwa yiBalekani Athletics Club eliqale ngo2016, uyakhala ngokunqaba kwenkxaso kwicandelo leembaleki.

Xa esiya kwimidyarho yeembaleki emikhulu, kuye kunyanzeleke angene nzulu epokothweni. Yinto leyo eyingxaki kwiimbaleki ezininzi eMpuma Koloni kwaye ezinye zafudukela kwamanye amaphondo.