UHejana uphumelele iBonkolo Marathon

Luthando Hejana

Imbaleki yodumo yaseMonti, uLuthandao Hejana, uphumelele isihlandlo sesithathu umdyarho weembaleki ozikhilomitha ezingamashumi amane anesibini iBonkolo Marathon.

Ngamava akhe uHejana, uphumelele lo mdyarho eshiya iimbaleki eziphuma kwiReal Gijimas neQueenstown Harriers. Kunyaka ophelileyo uHejana uphumelele lo mdyarho ngenxa yokusebenza nzima kwintsuku ezandulela umdyarho elungiselela ukuphumelela.

“Akukho nto intsha ndiyenzileyo nakulo unyaka ndisebenze nzima kuba ndifuna ukuphumelela, kubalulekile ukuba umntu aziphathe kakuhle, azilolonge aphinde atye ngokufanelekileyo,” utshilo uHejana.

Imozulu epholileyo yenze ukuba uHejana ayibone ngaphandle kwengxaki impumelelo.

“Ndithe xa ndifika kumgama wamashumi amabini ekhilomitha ndeva ukuba ndivukelwa yimikhinkqi, ngenxa yamava ndikwazile ukulwa nayo longxaki nemozulu nayo isincedisile ukuba sibaleke ngempumelelo,” utshilo.

Le mbaleki yeBorn 2 Run ivela kuzinganga kwimidyarho efana neTwo Oceans Marathon yaseKapa, Legends neHeros Marathon.

“Ukubaleka ndiqale ngonyaka ka-2006 ndiqala kwimiganyana emifutshane ndakhula ngenxa yokuba ndiyakuthanda ukubaleka oku,” utshilo uHejaba.

Ziimbaleki ezingamakhulu asixhenxe ezithe zathatha inxaxheba kulo mdyarho, ziphuma kwimibutho eyahlukeneyo eMzantsi Afrika.

Inenekazi laseMonti, uXoliswa Bici, nguye ophume phambili kwicala lamanenekazi.

Ingxelo kaFerreira ithi lomdyarho waqala ngomhla wesine kwinyanga kaNovemba ngonyaka ka-1977 unembaleki ezingamashumi amahlanu anesithathu kuphela. Inkampani ezahlukileyo zithe zaxhasa lo mdyarho ngeendlela ezahlukileyo njengesiqhelo.

“Abaxhasi bethu abaphambili yinkampani yakwa Twizzer kwaye siyababulela ngenkxaso yabo, nabanye abasixhasileyo ukwenza lo msebenzi ube yimpumelelo,” utshilo uFerreira.