UKhonco ufungele imbethimanqindi yaseThailand

Imbethimanqindi yaseMthatha, uSimpiwe Khonco, ufumene ithuba lokuba yintshatsheli yehlabathi.

UKhonco uza kuxhimfana negqala laseThailand ekuthiwa nguWanaheng Menayothin emlweni wokudibanisa iintshinga zehlabathi.

Le mbethimanqindi yaseMpuma Koloni neseyihlala eGauteng, iza kubeka intshinga yayo yeIBO esichengeni ngelixa uMenayothin esiza neyakhe yeWBC. Ezi mbethimanqindi zimbini ziza kuxhimfana ngomhla wamashumi amabini eThailand.

UKhonco uthi uza kufika equle waligangatha eThailand. “Ngowona mlo ukhe wabaluleka lo kum. Akukho mlo ongaphezu kokulwela intshinga yeWBC. Ndiwulungiselele kakhulu umlo wam noMenayothin,” utshilo uKonco.

Zimbalwa iimbethimanqindi zalapha eMzantsi Afrika ezakhe zafumana ithuba lokulwela intshinga yeWBC.

NguThulani ‘Sugar Boy’ Malinga noDingaan Thobela kuphela ebakhe bayixwaya le ntshinga kwimbali yamanqindi aseMzantsi Afrika. UKhonco ubulele abaphathi bakhe ngokumnika ithuba lokulwela intshinga ebalulekileyo.

“Ndiyababulela abaphathi bam ngokuqinisekisa okokuba ndilwela le ntshinga. Anqabile amathuba okulwela intshinga yeWBC kwiimbethimanqindi zalapha eMzantsi Afrika. Ndibulela kakhulu,” utshilo uKhonco.

UMenayothin, 33, wayiphumelela ngonyaka ka2014 intshinga yakhe. Uyikhusele amatyeli alishumi elinanye kwaye akakabethwa kwimilo engamashumi amahlanu anesithathu.

UKhonco uthi uyayiqonda into yokuba umlo ngeke ube lula.

“Ndiyayiqonda ukuba uza kuba nzima umlo ngokuba uza kube edlala phambi kwabalandeli bakhe. Ndiza kuzimisela kangangoko ndinako,” utshilo uKhonco.

Iza kuba kokokuqala esilwa ngaphandle kwelizwe lakhe uKhonco. Imilo ayiphumeleleyo uKhonco ilishumi elinethoba kwimilo engamashumi amabini anesine, wabethwa kwemihlanu.

Amaxhoba wakhe asixhenxe angazange afike kumjikelo wokugqibela, ngelixa ekhe wacholwa phantsi amatyeli amathathu.

Phantsi kwegama lakhe uphumelele intshinga yoMzantsi Afrika, eyeWBA Pan Africa , eye-IBO Inter-continental neye-IBO yehlabathi.