UKonakelephi wenze idemeshe kwiBerlin November waphunyuzwa

Emva kokwenza ezibukwayo ngempelaveki, uKonakelephi uthathe umhlalaphantsi ngesitayile. Oku kwenzeke emva kokuba ihashe laseNdevana, eQonce, liqhumisele ngothuli amahashe amaninzi kwiBerlin November latsho lagoduka nesityhwentywe semali elikhulu lamawaka erandi (R100,000).

UKonakelephi uzenzele igama elihle eminyakeni egqithileyo ngokuphumelela imidyarho ephambili eMpuma Koloni endaweni yehashe laseDutywa elingasekhoyo ekwakusithiwa nguAndazi.

Ngokuphumelela kwakhe umdyarho ophambili ngonyaka weshumi weBerling November – uKonakelephi ubethelele indawo yakhe kwiincwadi zembali njengelona hashe eliphokeleyo kwiMpuma Koloni yonke naphakade.

Amawakawaka abebukele amahashe bavuyisene noSandile Xoza naye oyidyokhi engenantanga kwiphondo lonke. Ubuchule bakhe bokuphalisa amahashe ububonakalise kwiBerlin November aphumelele kuyo amatyeli aliqela nakwimidyarho emikhulu efana neNgumbela Horse Race ebanjwa kanye ngonyaka eDutywa.

“Ndivuya kakhulu. Eli hashe laseNdevana lenze umsebenzi omhle kakhulu,” utshilo umnikazi kaKonakelephi ezolile emva kokuba ihashe lakhe limnike ikhulu lonke lamawaka erandi. “Bendiyilindele into eliyenzileyo ihashe lam, andothukanga kakhulu wena.

“UMsuthu uzamile ukusisokolisa andifuni ukuxoka, ulwile kakhulu ukusukela ekuqaleni kwemidyarho. Inkabi yehashe ekuthiwa nguNdod’ayibuza yiyo eza kuthatha indawo kaKonakelephi ukusukela ngoku ukuya phambili. Namhlanje ngumdyarho wokugqibela kaKonakelephi.

“Akululanga ukuyekisa ihashe elisemgangathweni njengeli lam – kodwa ke ndiyayenza lo nto namhlanje. Ndimbulela kakhulu uMnu. Barha ngokuzisa umdyarho onje ngalo. Yinto enkulu kakhulu kuthi lo mdyarho,” utshilo umnikazi kaKonakelephi.

USandile, obephalisa ihashe elithatha umhlalaphantsi, uvakalise uchulumanco emva komdyarho. “Ndonwabe kakhulu ngoba uKonakelephi yintshatsheli. Ihashe eliza kungena endaweni yakhe ndiyalazi ngoba kudala ndiwasebenzisa onke la mahashe,” utshilo uXoza oneminyaka ekhupha iintshatsheli kwiBerlin November.