Umahluko phakathi kwemibutho yabahlawulwayo nabangahlawulwayo

Sonwabo Nogqala

Kulo mhla wokukhumbula imvelaphi yenkululeko yoMzantsi Afrika, makhe sijonge umqela owenziwe yimibutho yamanqindi kweli lizwe. Kaloku eli lizwe laye lakwaywa ziziwe zehlabathi nemidlalo yalo, alakwazi ukuthatha inxaxheba kwiitumente zehlabathi ezinjenge Olimpiki nezinye ngenxa yokhwekhwe lobandlululo.

Makhe siphendle iimvelaphi nendima eyenziwe ngumbutho wamangqindi kudidi lwabangahlawulwayo sikwachaphazela iyantlukwano yodidi oluhlawulwayo nolungahlawulwayo. Abantu abaninzi xa bejonge amanqindi angahlawulwayo, bawathatha ngokuba aluwulwa ngabahlawulwayo kanti akunjalo. Yimibutho emibini futhi ezimeleyo kodwa edityaniswa ngamanqindi.

SANABO: Lo mbutho wakhiwe emva kokuba intlanganisela yezemidlalo kweli lizwe, uNational Sport Council (NSC), wenza ikhwelo emva kokukwaywa koMzansti Afrika kwimidlalo yamazwe ngamazwe ukuze umdlalo ngamnye ube nesikhokelo esinye. Kwakukho imibutho emine eyayakhiwe ngokweentlanga apha eMzantsi Afrika. Abamnyama, AmaNdiya, Abebala nabamhlophe. Yonke le mibutho yayinamaqoqo alawulayo kwisigaba sesizwe.

Ngo-1991 kwabizwa intlanganiso yokumanya amaqela onke ukuze kuphume umbutho omnye olawula amanqindi abangahlawulwayo. Ezo ngxoxo zazingelulanga zakwazi ukuphuma nombutho omnye owavunyelwa ukuba uthathe inxaxheba kwimidlalo yezizwe ngezizwe ngonyaka olandelayo. Loo mbuthotho wabizwa ngokuba ngumbutho wesizwe emanqindini ekuthiwa yiSouth African National Amateur Boxing Organisation (SANABO).

Lo mbutho nguwo oxhuzula imikhala kweli lizwe kwaye uyaziwa ngumbutho olawulayo nonika imvume iimbethimanqindi phambi kokuthatha inxaxheba emidlalweni yezizwe ngezizwe, iSascoc. Umbutho ukho kuwo olithoba amaphondo oMzantsi Afrika kwaye anamaqoqo olawulo asebenzisa umgaqosiseko. Zonke iibethimanqindi, oosompempe nabaqeqeshi abayakwimidlalo yezizwe akhutshwa ngulo mbutho.

Boxing South Africa (BSA): Lo ngumbutho olawula kudidi lwabahlawulwayo kwaye ulawulwa ngumthetho wePalamente. Amalungu ebhodi elawulayo achongwa nguMphathiswa wezemidlalo. Yona ibhodi yenza imithetho iyise ePalamente ikuze ipasiswe okanye ikhatywe. Lo mbutho nawo unembali ende ekusondezeni iintlanga zonke esingenakungena nzulu kuzo.

Wona waye wavunyelwa yeminye imibutho yehlabathi yamanqindi ukuze iimbethimanqindi zoMzantsi Afrika zikwazi ukuthatha inxaxheba kwimidlalo yezizwe ngezizwe. Ngumba ocekethekileyo kelo ngoba uninzi lweentshinga zehlabathi ziyimibutho yenkampani ezithile kodwa oko kungafuna elawo ixesha. Okuvuyisayo kuyo yonke le nkcaza kukuba kukho ukusondelelana kwale mibutho kwaye kukho nesivumelwano sentsebenziswano (MOU) phakathi kwayo. Oku kuya khuthaza kuba imibutho iloba esizibeni esinye futhi neenjongo zayo azikhabani.

Izimvo zezikaSonwabo Nogqala.