UMakazole Mapimpi noMercedes-Benz baqhogene ngokuphuhlisa ulutsha

Umdlali wombhoxo owaziwayo, uMakazole Mapimpi, uzimisele ukwenza umahluko obonakalayo entlalweni yoluntu. Oku kuvele emva kokuba iqumrhu lakhe lesisa, iMakazole Mapimpi Foundation, liqhogene nenkampani eyenza iimoto, uMercedes-Benz, ukuze babambisane ngezinto zophuhliso.

Esi sibhengezo senziwe kwiveki ephelileyo eMonti emva kwentlanganiso ebiphakathi kukaMapimpi nabaphathi bakaMercedes-Benz. Eyona nto ephambili kukwenza umahluko ebantwini bokuhlala ngemidlalo, imfundo, umculo nezinye izinto.

Sekulithuba uMapimpi enceda ulutsha ngokusingatha itumente yombhoxo eMonti. Ukufika kukaMercedes-Benz kulindeleke ukuba kulifunqule ngakumbi iphulo lakhe. Omabini la maqumrhu azimisele ukufaka ithemba ebantwini abatsha angqinibe impathombi yoomama nabantwana, udlwengulo oluxakileyo nokusetyenziswa kweziyobisi okondeleyo ezilalini nasezilokishini.

Intlalo yabantu entle, ukhuseleko nokuxhamla amathuba ngokulinganayo zezinye zezinto eziphambili kwiphulo likaMapimpi nakuMercedes-Benz obekhe wavuselela isikolo saseTsholomnqa ngezigidi zerandi kutshanje.

Ethetha emva kokutyikitywa kwesivumelwano sentsebenziswano, uMapimpi uvakalise uchulumanco olukhulu. “Kusonwabise kakhulu ukubambisana noMercedes-Benz South Africa kwiphulo lethu lokuxhobisa ulutsha ngezakhono eziza kuqinisa intlalo yalo.

“Sisonke sizimisele ukudala iinguqu namathuba ayakuthi axhanyulwe nasisizukulwane esizayo,” utshilo uMakazole oyintloko yeMapimpi Foundation. Njengomdlali ozenzele igama embhoxweni wehlabathi lonke, uMapimpi uzimisele ukunceda ukutsha ukuze lifumane amathuba abhetele ngakumbi ezilalini.

Igosa lakwaMercedes-Benz, uAbey Kgotle, lithe bazimisele ukuncedisa ngezinto eziza kwenza umahluko ekuhlaleni. “Sizimisele ukuxhasa ulutsha lendawo elikuyo ishishini lethu singuMercedes-Benz ngoba sifuna kuzalisekiswe amaphupha wabantu abatsha.

“Siza kuza nezinto eziza kulinceda ulutsha ukuze liphumelele. Ukusebenzisana kwethu neMakazole Mapimpi Foundation kubonisa ukuzibophelela kwethu ekwenzeni umahluko ezimpilweni zabantu,” utshilo uKgotle. Ulebele ngelithi banethemba lokufikelela nakwezinye iindawo eMpuma Koloni.