UMbalula unike iSASCOC izigidi zeerandi

Isebe lezemidlalo liqokelele imali ukuncedisana nabadlali bemidlalo yeAthleki xa besenza amalungiselelo eOlimpiki yalo nyaka ezakubanjelwa eRio de Jainero.

Le mali yenkxaso iza- kwenza umahluko kwikomiti ejongene nezemidlalo kweli loMzantsi Afrika, iSASCOC. Ibikhe yasematheni ISASCOC kunyaka ophelileyo ngenxa yeengxaki zemali ibiphantsi kwazo, ingakumbi ukungakwazi ukujongana neengxaki zabadlali abaphantsi kwayo.

Umphathiswa wesebe lezemidlalo uFikile Mbalula uthi, le mali izakuncedisa uMzantsi Afrika ufikelele kwiinjongo zawo.

“Isebe lezemidlalo nolonwabo eMzantsi Afrika kunyaka mali ka-2016/2017, langeze imali kwiSASCOC, ngeenjongo zokuxhasa abadlali abazakulwela iimbasa. Izidingo ezithile zabaqeqeshi babo badlali bazakube bekhuphisana zizakuqwalaselwa,” utshilo uMbalula. UMbalula uthe, urhulumente uzakwangeza imali engangamakhulu amathathu ezigidi zeerandi, ukulungisa amabala ezemidlalo kunye nokwakhiwa kwamabala amatsha.

“Kulo unyaka, nongunyaka wokuqala, urhulumente ubekele bucala amakhulu amathathu ezigidi zeerandi ukulungiselela ukwakhiwa kweziseko zemidlalo, nokulungiswa kwezinye. Sele sibone iindawo ezingamashumi amathathu esinokwakha kuzo, imali izakukhutshwa kulo nyaka.”