UMbedle ufuna iChippa United ithathe iNedbank Cup!

Umlandeli weChippa United nguSifiso Mbedle

Kule veki I’solezwe lesiXhosa lincokole nomlandeli weChippa United. USifiso Mbedle uthi lifikile ixesha lokuba iChippa inike abantu baseMpuma Koloni indebe.

Nondwe Tyilo: Leliphi iqela olilandelayo kwiPSL?

Sifiso Lover Mbedle: Iqela endililandelayo yiChippa United ndatsalwa yindlela elalidlala ngayo nelalizimisele ngayo.

NT: Uqale nini ukulandela iChippa?

SM: Ndaqala ukuyilandela iChippa United kwisizini ka-2015/2016.

NT: Ngoobani abadlali obathandayo kwiqela lakho?

SM: Owokuqala nguMark Mayambela noTloane onomdlalo omhle kakhulu.

NT: Yintoni eninokuyenza ningabalandeli ukuze iqela lisinde ezembeni?

SM: Into esinokuyenza singabalandeli kukuzama kubekho unxibelelwano neqela ngoba sifuna babone abadlali ukuba siyabaxhasa singabalandeli. Umqeqeshi yena into anokuyenza kukuhlala phantsi nabadlali baqwebe amaqhinga amatsha abanokuwasebenzisa kwimidlalo elandelayo.

NT: Iqhuba kakuhle iChippa kwiNedbank, yintoni umqeqeshi ayenzayo, angayenziyo kwiPSL?

SM: Wathi uMpengesi siyidlalela umfana owayeze ngobuso ezweni iNedbank Cup – owadutyulwa edlalela iKEYONA TEAM. Ngenxa yeentsikelelo zabantu nokuzimisela, sifuna ukukhumbula yena ngale ndebe. Wonke umntu waseMpuma Koloni ufuna into enye kwiChippa United, iphumelele iNedbank Cup.

NT: Unalo ithemba lokuphumelela iNedbank Cup?

SM: Bayazimisela abadlali nomqeqeshi xa bedlala kule indebe xa ndibajongile. Uyambona umqeqeshi akahleki kwiNedbank kodwa kwiPSL uye azithathe lula kakhulu izinto zijike zingenzeki ngohlobo abecinga ngalo. Kodwa ngoku ububonile ubungozi balo nto.

NT: Uyafuna na iChippa iye phambili kwiNedbank okanye ijongane nemidlalo eshiyekileyo?

SM: Ewe, ndicinga ukuba wonke umntu eMpuma Koloni ubona ngasonye kwaye uthetha intetho enye, le ndebe mayize ekhaya ngoba komile. Kwagqibela iBush Bucks ngo1993 kwiCoca-Cola. Kufike ixesha lokuba sixhamle nathi kwinto yeChippa United. Ikuqhelile ukujongana nezembe.