Umdlali weBulldogs ubulela iSebe lezeMidlalo

Umqeqeshi nabadlali beBorder Bulldogs ngethuba iqela labo linikwa imali lisebe lezeMidlalo kwindibano ebiseMonti kwiveki ephelileyo Umfanekiso: Pedro Mapelo/ANA

Umdlali weBorder Bulldogs, uBangihlombe Kobese, uthi uyavuya kakhulu njengokuba iqela lakhe liza kuphinda lidlale kwiSuper Sport Challenge nakwiCurrie Cup First Division.

Igatyana lakwaKobese likuthethe oku kwinkomfa yoonondaba ebiseMonti ngoLwesihlanu emva kokuba isebe lezeMidlalo neNkcubeko libhengeze okokuba liza kunika iBorder Rugby Union imali engaphezulu kwezigidi ezine zeerandi ukuze iBorder Bulldogs ikwazi ukudlala umbhoxo kwakhona.

Kunyaka ophelileyo, iBorder yanqunyanyiswa yiSaru emva kwengxaki yezemali eyabangela abadlali bangayifumani imivuzo yabo namanye amaqithiqithi.

“Bekubuhlungu xa sixelelwa okokuba ngeke sidlale kulo nyaka. Ziindaba ezimnandi kakhulu ezi siziva namhlanje. Siyalibulela isebe lezemidlalo ngokusinceda. Siza kuzimisela kakhulu ukuze sibuyekeze isenzo esihle esenziwe lisebe,” utshilo uKobese.

UKobese uthe zininzi izinto iqela elizifundileyo kwinto eyehlele iBulldogs.

“Le ngxubakaxaka isehlele kwezi nyanga zimbalwa ezidlulileyo isifundise ukuba singaxhomekeki ekubeni ngabadlali qha, kufuneka umntu abenayo enye into ayenzayo ecaleni,” utshilo.

Imali ekhutshwe lisebe ngeke ibhatale imali yerhafu ekweletwa yiBorder.

Yonke imali iza kujongana nezinto zeqela kuphela kwaye iza kusetyenziswa ngokwemigaqo yeSaru.

Umqeqeshi weBulldogs, uTiger Mangweni, kuza kunyanzeleka aqokelele abadlali abathe sa kwamanye amaqela phambi kwetumente eza kuqala ekupheleni kwenyanga.

Igosa leSaru, uMonde Tabata, lamkele ngovuyo olukhulu inyathelo elithathwe liSebe lezeMidlalo.

“Siyayamkela into eyenziwe lisebe namhlanje ngoba kaloku iBorder Rugby Union yile ivelisa abadlali abaninzi abadlala umbhoxo apha eMzantsi Afrika. Njengokuba iSaru inemibutho elishumi elinesine, abadlali abaninzi baveliswa apha eMpuma Koloni. Ukuba uMphathiswa ebengenzanga nto, inkulu kakhulu ingxaki ebesiza kujongana nayo embhoxweni weli lizwe,” utshilo uTabata.