UMlonyeni udibana noKotana etshatshalazeni

ILastBorn Promotions iza kusingatha itumente emilo esithoba eOrient Theatre ngenjikalanga yangeCawe.

Umlo ophambili uza kuba phakathi kweembethimanqindi zaseMdantsane, uFikile Mlonyeni ozinze eRhawutini kunye noSinethemba Kotana.

Ezi mbethimanqindi ziza kujijisana ngentshinga yeABU kudidi lweMpukane.

Komnye umlo wentshinga yeABU, uXolisa Nkonyane waseMdantsane ungquzulana noTristan Truter waseRhawutini kudidi lweWelterweight. UAndile Theo Nxayiphi uvana amandla noMnqobi Mkhize kumlo okudidi lweJunior Bantamweight.

Ngelixa uLoyiso Ngantweni eza kuvana amandla noThandolwethu Hlanganani kudidi lweNgcongolo, nakule imilo kuza kubekwa intshinga yeABU etafileni.

Yonke imilo yentshinga yeABU ithatha imijikelo elishumi.

Imilo emijikelo emithandathu: ULuvuyo Sizani ungquzulana noKhayeni Hlungwana kudidi lweLight heavy-weight. USiyakholwa Khuse uza kuphekuzana noAthenkosi Thongwana, la magatyana akudidi lweNgcongolo.

KwiJunior Welter-weight, uLukhanyo Kapteni uvana amandla noSivenathi Nolawu. UMhlanganisi Sogcwayi uza kuqhizana no-Odwa Loli.

Umlo wemijikelo emine: UMalakhi Sobolo uza kujamelana noMzamo Makibeni.