Ungafezekiswa umnqweno we-Afrika ngo’2026

Ukuba izinto zihamba kakuhle kwibhola yehlabathi, umnqweno wezwekazi le-Afrika wokongezelwa inani lamazwe kwindebe yehlabathi ungafezekiswa.

Umongameli weFIFA, uGianni Infantino, uthe izwekazi le-Afrika lingongeza amazwe amabini ukuba inani lamazwe athatha inxaxheba kwindebe yebhola ekhatywayo yehlabathi lingandiswa ngo-2026 ukuya kumashumi amane.

Ezi mbono zingekongezwa kwenani la mazwe e-Afrika kwindebe yehlabathi zaziyinxalenye yezithembiso zikaTokyo Sexwale ngethuba ezigqatsele isikhundla sokongamela lo mbutho ulawula ibhola yehlabathi.

Nangona lo kaSexwale engazange aphumelele kwilinge lakhe, kodwa kukhangeleka ngathi ifuthe analo kwiFIFA liyevakala. Okwangoku i-Afrika imelwa ngamazwe amahlanu kuphela kwindebe yehlabathi.

Eyona nto ibangela amazwe eli zwekazi ambombozela xa kufikelelwa kwicala lokumelwa kule tumente kukuba i-Afrika yeyona inenani eliphezulu phaya kwiFIFA, kodwa xa kudlalwa amazwe amaninzi iba- ngawaseYurophu.

Le nkokeli yeFIFA yayisenzile isithembiso esithi ukuba ukwazile ukuba uphumelele kwilinge lokongamela iFIFA, uyakuthi alandise inani lamazwe e-Afrika. “Imbono yam yayiquka ukwandisa amaqela adlala indebe yehlabathi ayokutsho kumashumi amane. Ukuba lo nto iyenzeka, kunyanzelekile i-Afrika yongeze amazwe amabini ubuncinane. Yinto le ekufuneka sibonisane ngayo. Sizakuthetha nabo bonke abantu,” utshilo * -Infantino.

Kulindeleke amalungu eFIFA eshukuxe lo mcimbi kwinyanga yeDwarha aze emva koko athathe isigqibo. Ukuba isigqibo sithi makwandiswe inani, ezo zigqibo zakumiliselwa ukusukela ngo-2026.

Ngoku lo mbutho webhola ulungiselela indebe yehlabathi ezakube isingethwe lilizwe laseRussia eligxeleshene kakhulu namazwe aseYurophu ngemiba yezopolitiko.