UNguta uza kukhuphisana neziqwayi zeAfrika

Usozoso waseQonce, uChris Nguta, uza kumela uMzantsi Afrika kwi-Arnold Classic Afrika kunyaka ozayo. Umfanekiso: Uthunyelwe

Inye into enkentezayo entlokweni kaChris Nguta, kukuphumelela emagqabini xa kufika ithuba lokukhuphisana neziqwayi zamadoda avunyiweyo asuka kwizwekazi leAfrika kwitumente ezayo ejongwe ngamehl’abomvu.

UNguta ngomnye wamadoda anamandla, aphakamisa iintsimbi ezinzima kakhulu futhi unekamva eliqaqambileyo kwicandelo loosozoso (body building).

Ngenxa yokuswela inkxasomali, oosozoso balapha eMpuma Koloni bayasokola kakhulu kodwa babambelele ethembeni ngoba benza into abayithandayo.

Ngoku uNguta ulungiselela olona khuphiswano olubalulekileyo koosozoso elizweni lonke ekuthiwa yiArnold Classic Afrika oluza kubanjelwa eGoli kunyaka ozayo.

Yona iArnold Classic iphantsi kwesandla sendoda eyaziwayo ekuthiwa nguArnold Schwarzenegger – onegalelo elibonakalayo kakhulu kwicandelo lamadoda akha imizimba yawo ngokuphakamisa iintsimbi ezinzima ngokushiyana kwamanqanaba.

Konke oku kwenzeka kakuhle emva kokuba uNguta ebuye neendebe ezimbini eGoli phambi kokuphela kwenyanga yeSilimela.

Ukuchongwa kwakhe yiArnold Classic Afrika ukubona njengento enkulu kakhulu ebomini bakhe futhi eza kumsondeza kweyona ndawo ayifunayo njengosozoso waseMzantsi Afrika.

“Yinto enkulu kakhulu lena kum. Emva kokuphumelela kwam eGoli, bandibonile ukuba ndinaso isakhono. Kucacile ukuba xa bendijongile, babona umntu onokuthi amele uMzantsi Afrika wonke kwiitumente ezinkulu. Ndiyithatha njengokuba ndiyakhula kweli candelo loosozoso le yokuchongwa kwam yiArnold Classic. Ukuba ndingaphumelela kunyaka ozayo, ndakuba ngusozoso ophambili kweli lizwe kwaye ndakufumana nethuba lokujikeleza ndisakha umdlalo wethu kwilizwe lonke,” utshilo uNguta kweli phephandaba.

Wabamba indawo yesihlanu uNguta kwityeli lakhe lokuqala kwiArnold Classic Afrika ngo2016. Amadoda aziwayo asemgangathweni olingana nowakhe mabini kwizwekazi leAfrika. Enye nguMiguel Capoeira waseMozambique nenye yaseYiphutha – kodwa uthi akawoyiki nakancinci.

Le ndedeba yaseQonce ibuye ngamandla emva kokungaphakamisi iintsimbi unyaka wonke emva kokonzakala engalweni kunyaka ophelileyo.