UNomeva uza kungombana noHaney ngempelaveki

UXolisani Nomeva Ndongeni uza kuxhimfana nembethimanqindi yaseMelika. Umfanekiso: Facebook.

Imbethimanqindi yakwaBhaca, uXolisani “Nomeva” Ndongeni, khange izive iiholide zokuphela konyaka ngoba ibilungiselela umdlalo obalulekileyo kakhulu kule mpelaveki.

Kuza kushiyana oomama ukondla xa uNomeva engombana netyendyana ekuthiwa nguDevin Haney kumlo onemijikelo elishumi oza kube useShrevport kwilizwe laseMelika ekuseni ngoMqibelo.

Okunika umdla kukuba uHaney uqeqeshwa nguRoger Mayweather – uyise wentshatsheli yehlabathi uFloyd Mayweather. Kanti naye uNomeva wayeke wafumana uqeqesho eMelika.

Eli lithuba elihle kakhulu kuNomeva lokuvuselela ikhono lakhe lokubetha inqindi ngenxa yokungafumani imilo esemgangathweni ophezulu.

Abalandeli bamanqindi bamthembile uNomeva kwaye bacinga ukuba angawuphelisa umlo ingaphelanga imijikelo elishumi.

Umthandi wenqindi waseQonce, uMnu. uOdwa Vuso, uthe: “Ikrelekrele kakhulu la ntwana kunoNomeva; akazuwugqiba tu umlo. Iza kukhawuleza imnabise ngoba ayibethi mbumbu yona. Uza kulimala uNomeva”.

Yena uXolile Dike waseBhisho uthe: “Kudala wawalwa amadabi uNomeva. Kudala walwa imilo bemthandabuza ukuba angayiphumelela. Akaqali ukuyokuvingca eMelika. Nalo umlo uza kuphumelela lula. Hamba Nomeva, hamb’okwenza odume ngazo. Ndiqinisekile ukuba uza kuwuphumelela nalo umlo.”

UThozama Hopa waseMdantsane uhlomle wenjenje: “Abantu bayamdelela uNomeva. Ewe, ukrelekrele la mfana – kodwa akakwazi ukulwa nembethimanqindi emdlalisa phantsi koxinizelelo. Kuza kufuneka ayifake phantsi koxinizelelo usaqala umlo, angayiniki tu ithuba lokucinga ngoba iza kumbhida. Angawuphumelela naye lo mlo, yaye ndimthembile.”

Le nzalelwane yakwaBhaca, kodwa ezinze eGoli, iza kube isilwa okwesibini eMelika. Kumlo wokuqala eMelika, uNomeva wabetha uJaun Garcia Mendez ngo2016.

UNdongeni, 28, ulwe imilo engamashumi amabini anesihlanu kudidi oluphezulu, kanti yena uHeney, 20, uyiphumelele yonke imilo engamashumi amabini.

Zombini ezi mbethimanqindi zingqengqise iimbethimanqindi ezilishumi elinesithathu.