UNtutela ubalisa ngeComrades Marathon

Intokazi yelali yakuSabalele kwidolophi yakuCofimvaba, * -Unathi Ntutela, ithi ayiyondlwan’iyanetha ukubaleka kumdyarho owaziwa jikelele kwihlabathi iComrades marathon.

UNtutela ubaleke iComrades okokuqala ebomini bakhe kwimpelaveki ephelileyo, kodwa uthi indlela ebekunzima ngayo ude wakhala iinyembezi oku komntwana. Ngenxa yenkuthazo yomqeqeshi wakhe nokunyamezela ude wayofika entanjeni zingekapheli iiyure ezilishumi elinambini ezisikelwa iimbaleki kulo mgama ungamashumi alithoba nesibhozo. “Yoh! Bekungelulanga tu; ayiyonto onovele uvuke uyenze le yeComrades, kufuneka uzilungiselele. Kodwa ke okubalulekleyo kukuba ulungise ingqondo yakho.

Kumnandi kona ukubaleka kwiComrades ngoba nibaleka ningamaqela amaninzi kodwa [yoh] kwakunzima.

Ngumqeqeshi wam owandincedayo ukuze ndiwugqibe umdyarho.

Kuninzi kodwa endikufundileyo. Ndingumntu onenkani, kodwa phaya ingqondo yakho yeyona kufuneka ime kakuhle ngoba mde la mgama. Abantu abatsha ndithi kubo mabazithembe, akukho nto bangenoyenza xa befuna,” utshilo uNtutela. Ngoku le nzwakazi inamashumi amathathu anesithandathu ithi ilungiselela iComrades yonyaka ozayo kwaye isifunde isifundo.