UNxokwana uzuze impumelelo ebalulekileyo

Iimbethi manqindi zasetyhini * -Unathi Myekeni kunye noAndiswa Nxokwa emva komlo wabo weSA Featherwight, eMdantsane Indoor Sports CentreUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Intokazi ebetha inqindi ngobuchule nangokuzimisela okungenambaliso, * -Andiswa Nxokwana, uzuze impumelelo ebalulekileyo kakhulu kubom bakhe njengembethi manqindi yasetyhini.

Le mbethi manqindi yaseMdantsane, yenze ezibukwayo xeshikweni isoyisa imbethi manqindi elichule kakhulu futhi enamava athe chatha kunayo egama lingu-Unathi Myekeni kumlo weSA Featherweight kumjikelo wethoba kwitumente ebibanjelwe e-Indoor Sport Centre kutsha nje.

Le tumente yeembethi manqindi ezibhinqileyo ibiququzelelwe sisiquququ esithembekileyo kumdlalo wamanqindi – uLuyanda Kana.

UNxokwana ngomye weembethi manqindi eziqhuba kakuhle emanqindini nangona efuthaniselwe yihambo-nzima nje. Kule tumente, uNtombokuqala Tolashe waseKapa uphumelele ngamanqaku emva kokubetha uNolubabalo Ngqondelana waseMonti kumlo weFemale Bantam-weight.

KwiCatchweight enemijikelo emithandathu, uMatshidiso Mokebisi waseFree State ungqengqise uNtombokuqala Zenzile. ULillian Molala waseGoli ubethwe ngamanqaku nguXolelwa Soka waseMpuma Koloni.

Yena uNozwelethu Mathontsi waseMdantsane uphumelele ngamanqaku emva kokubetha uSiphosethu Nxazonke. I’solezwe lesiXhosa lincokole nomququzeleli okwangumthelekisi ngale tumente engundaba-mlonyeni.

“Itumente yona ihambe kakuhle kakhulu. Iimbethi manqindi ezithathe inxaxheba zifumene ithuba lokuziqaqambisa phambi kwabantu abaninzi. Umgangatho wemilo yonke ubukwizinga elifanelekileyo kwaye nabantu bebephume ngobuninzi. UNxokwana wothuse abantu abaninzi ngethuba ebetha imbethi manqindi enamava uMyekeni. Naye uXolelwa Soka usibonisile ukuba uyifanele itayitile yoMzantsi Afrika,” utshilo uKana.

Njengokuba ezi mbethi-manqindi zeMpuma Koloni nezinye eziphuma kwamanye amaphondo zithe zafumana ithuba lokuzifudumeza kule milo, ngoku zakujonga enkalweni zilinde omnye umthelekisi neBoxing South Africa enoxanduva lokuphuhlisa amanqindi kweli.