UPercy Tau uphawula ngomba weebhonasi zaBafana Bafana

uDR Danny Jrodaan exhagwe ngabadlali beqela lesizwe emva kokutyikitya isivumelwano nabo ngemali abaza kuyihlawulwa. Umfanekiso: Facebook

Izinto zithande ukuba calanye emva kokuba kusonjululwe umba weebhonasi enkampini yaBafana Bafana. Oku kuvele ngethuba uPercy Tau ephawula ngabakunikwe yiSafa phambi kokuqala kwayo iAfrica Cup of Nations ejongwe ngamahlo abomvu. UTau, uZwane, uXulu noWilliams batyikitye isivumelwano esingemali eza kubhatalwa abadlali kwiAfcon egameni labadlali bonke ekuqaleni kwale veki. Yonke lo nto yenziwe kunye noMongameli weSafa, uDr Danny Jordaan.

“Sivuya kakhulu njengokuba side savumelana. Andiqondi ukuba yimali kuphela into ebiyingxaki phakathi kwethu neSafa. Kuhle ke ngoku ngoba sivumelene ngazo zonke izinto. Sifuna ukubeka iingqondo zethu ekudlaleni ibhola ngoku,” utshilo uTau enkampini ebibanjelwe eStellenbosch kwiphondo laseNtshona Koloni. ABafana Bafana baya kwiAfcon yalo nyaka bephantsi koxinizelelo emva komsebenzi omhle owenziwe ngaBanyana Banyana kokubini kwiWafcon nakwitumente yehlabathi.

Nakubeni kubekho amagingxigingxi endleleni – kodwa kunyanzelekile benze bhetele kunetumente abagqibela kuyo eYiphutha ngonyaka ka2019. “Kusoloko kunzima kuthi ukonelisa abantu – kodwa endingakutsho kukuba siliqela elizama ukulwela indebe. Kwakunjalo ukugqibela kwethu kwiAfcon eyayibanjelwe eYiphutha. Nangoku akukho nto eguqukileyo. “Zininzi izinto ezithethwa ngabantu ngendlela esiyihambayo. Siyaziqonda izimvo zabo – kodwa sizimisele ukulwa kwiAfcon,” utshilo uTau.

Kuye kwanyanzeleka uDr Jordaan acacise ukuba ayo$7-million yonke eza kunikwa aBafana Bafana xa bebuye nendebe. Uvakele kwividiyo ngathi uthi abadlali baza kohlulelana ngezigidi ezisixhenxe zedola eyimali efunyanwa liqela eliphumelele indebe ekupheleni kwetumente. “i$7-million yimali ehamba nendebe. Esivumelene ngako kukuba abadlali baza kuvuzwa ngokwendlela iqela eliqhube ngayo kwiAfcon. Asitshongo ukuba yimalini abaza kuyifumana,” utshilo uDr Jordaan.