URubushe uphakathi koomanqanqa beembaleki abaya kwiASA Champs

UZukiswa Rubushe yimbaleki yemigama emide. (Umfanekiso: Facebook).

Enye yeembaleki eziphambili kwiphondo leMpuma Koloni, uZandile Rubushe, ivuye kakhulu emva kokuchongwa yiBorder Athletics njengenxalenye yezo eziza kubaleka iASA Half Marathon Championships (21km). Kungekudala, iimbaleki ezisuka kwamanye amaphondo oMzantsi Afrika nezinye ezisuka kwamanye amazwe, ziza kudibana eGqeberha – apho ziza kukhuphisana khona ngendawo yokuqala. URubushe, 35, yenye yeembaleki ezinikwe uxanduva lokumela iphondo leMpuma Koloni elinazo iimbaleki ezigqwesileyo noxa ziswele inkxaso kwicala lezimali. Xa kusiyiwa kwiASA Championship, kukhethwa oomanqanqa beembaleki.

Ukukhethwa kwakhe uRubushe akothusanga konke konke ngoba usengundabamlonyeni emva kokuuphumelele umdyarho weembaleki obuseMonti kwiiveki ezimbalwa ezigqithileyo. “Kundivuyisa kakhulu ukuchongwa kwam ukuze ndimela iBorder Athletics. Ukuzimisela nokumela into endiyithandayo kuyabonakala ngoku. Into endivuyisa kakhulu kukuba kokwesibini ndimela iBorder ebomini bam njengembaleki emdyarhweni weembaleki omkhulu futhi oneembaleki eziphuma kwamanye amazwe,” utshilo uRubushe ethetha neli phephandaba kule veki.

Njengeembaleki zonke, uRubushe, unezinto azimisele ukuzenza ukuze kuthi xa kuphela unyaka, abe ekwazi ukukhomba izinto azizuzileyo. “Izinto zindihambele kakuhle kakhulu kulo nyaka. Ndikwazile ukuphumelela iBuffalo City Half Marathon (21km) kutshanje. Ukuzilolonga ngokuzimisela ngamaxesha onke kukona okundincedileyo kwizicwangciso zam zokwenza umsebenzi obhetele kulo nyaka njengembaleki. Njengxa yokuzilolonga ngendlela, ndiphumelele iBuffalo City Half Marathon kwixesha elingaphezulu kancinci kwiyure,” utshilo uRubushe.

Ukhuphiswano luza kuba kumgangatho ophezulu eGqeberha kwaye naye uya ezimisele ukubuya nempumelelo noxa ekhala ngokungabikho kwenkxaso kwiimbaleki zephondo leMpuma Koloni. “Siya kwi-ASA 21km Half Marathon sizimisele ukuphumelela njengokuba siza kukhuphisana nezinye iintshatsheli eziphuma kwamanye amaphondo. Kodwa ngaphezulu kwento yonke, sifuna amava emdyarhweni osemgangathweni ophezulu.

“Njengembaleki yeli phondo, sisacela inkxaso kakhulu. Singavuya ukuba singancedwa ngendawo yokulala xa siye kwamanye amaphondo, sixhaswe kwicala lokuhamba, iiteki zokubaleka nokuzilolonga. Kufuneka ube neeteki zokuzilolonga nokubaleka imidyarho ngoba awukwazi ukusebenzisa into enye kwezo zinto zombini. Xa indala iteki, iba nefuthe kwindlela endibaleka ngayo xa ndikhuphisana nezinye iimbaleki,” uvale ngaloo mazwi uRubushe. Umdyarho uphehlelelwe ekuqaleni kule veki – kodwa wona ungomhla wesithathu kwinyanga yeSilimela.