Usain Bolt: NguWayde ozakuthatha indawo yam

Wayde van Niekerk no-Usian Bolt. Umfanekiso: AFP

Imbaleki ephumizandla kwihlabathi lonke, u-Usian Bolt, ivumile ukuba imbaleki yelizwe loMzantsi Afrika, uWayde van Niekerk, nguye ozakungena endaweni yakhe njengokuba ezakubeka phantsi kulo nyaka. UVan Niekerk uqwabaze elinye irekhodi lehlabathi izolo ngethuba ebaleka i-300m kwiGolden Spike ngemizuzwana eyi-30.81 (seconds) kugqatso obelubanjelwe e-Ostrava. Ngalo ndlela lo kaVan Niekerk wophule irekhodi elenziwa yintshatsheli ehlonitshwayo jikelele – uMichael Johnson.

Le mbaleki yoMzantsi Afrika ikwenza into yemihla ngemihla ukubhala iincwadi zembali ngokutsha kule mihla. Le ntshatsheli yaqala kunyaka ophelileyo kwi-Olimpiki ngethuba iphumelela i-400m ngemizuzwana eyi-43.03 (seconds) eRio de Janeiro, eBrazil. Zizinto ezinjalo ezibangele imbaleki edume kwihlabathi lonke njengo-Usian Bolt ingathandabuzi xa ibuzwa ngoyena mntu onokugqugqisa kwihlabathi kwicandelo lezembaleki.

“Yah, ndiyamvuma! Ndicinga ukuba uyakufuna ukubaleka nyhani ngoba kwi-100m nguye umakhwekhwetha. Ubonisile ukuba ngenene uwulungele umceli-mngeni. Yindoda ethobekileyo, enembeko kwaye ebalaseleyo,” utshilo u-Usian Bolt.

Phambi kokuya kwi-Olimpiki kunyaka ophelileyo, uVan Niekerk ukhe waziqeqesha kwinkampu yooBolt – apho ancance khona amaqhinga wokuzuza impumelelo. “Ungumntu omamelayo kwaye ulangazelela okuhle ebomini bakhe. Ukuba uyibamba kanjeya, uzakubalasela ebaleni,” utshilo uBolt.

Kanti yena uBolt, obethath’ inxaxheba kolunye ugqatso, uphumelele i-100m ngemizuzwana eyi-10.06 nangona evakalise ukungoneliseki ncam yindlela aqhube ngayo. “Ibingelulo ugqatso endingazidla ngalo. Ndicothile – kodwa ndiyabuyela kwisingqi sam. Zikhona izinto ekufuneka ndizilungise kwindlela endibaleke ngayo. Kumnandi ukubuyela ebaleni kwakhona,” utshilo uBolt.