USandile Xoza uvala unyaka ephokele emva kweBerlin November!

USandile Xoza yidyokhi yamahashe eveleleyo eMpuma Koloni. Umfanekiso: Pedro Mapelo/I’solezwe lesiXhosa

USandile Xoza ngumpondozihlanjiwe wedyokhi engenantanga oveliswe eMpuma Koloni. Oku kwenzeke emva kokuba le dyokhi yehashe elenza imali, uKonakelephi, ifumene ikhulu lerandi lamawaka (R100 000) kwisithuba nje seenyanga ezimbini. Ekupheleni kwenyanga yeDwarha, uKonakelephi, watyisa inkitha yamahashe uthuli waphumelela amashumi amahlanu amawaka erandi (R50 000) kwiNgumbela Horse Racing ebiseDutywa. Kuthe kanti akagqibelisanga, uKonakelephi wenze enye idemesha kwakhona kwiveki ephelileyo ngethuba ephumelela iBerlin November emnike esinye isityhwentywe samashumi amahlanu amawaka erandi (R50 000).

Lo ngumsebenzi omhle owenziwe yidyhokhi yaseXhukwane, eDebe, ekhuphisene nezinye ezaziwayo eMpuma Koloni, KwaZulu-Natal nakooLesotho. Umikazi kaKonakelephi waxelela I’solezwe lesiXhosa, emva kokuthatha imali eDutywa, ukuba uye kwiBerlin November ngomzimba ongenaxhala. “Ewe, ndiqhube kakuhle kakhulu kwiBerlin November. Bendinalo uvalo lamahashe asuka eBloemfontein naseQwaqwa ngoba amanye ngala ndiwaziyo nendiwabethe eDutywa,” utshilo uXoza evakala ukuba intliziyo yakhe isadada emafutheni emva kokuvala unyaka ngeBerlin November.

“Andibethile amahashe aseQwaqwa komnye umdyarho phaya kwiBerlin November. Kodwa ndiye ndazixelela ukuba angeke andibethe kulo ndiphumelele wona umdyarho weBerlin November. Kangangokuba la Msuthu ebendibethile, uzile kum wathi uyavuma ndimbethile,” utshilo uXoza kweli phephandaba. Zonke iidyoki ziye kwiBerlin November zixelelwe ngoXoza nehashe lakhe uKonakelephi emva kokuqaqambisa eDutywa. “La Msuthu uze apha exelelwe ngam futhi endazi ukuba ndiyingxaki. Bekulula ukubabetha – kodwa bendinalo uvaloo ngoba wonke umntu uye kwiBerlin November ejonge mna,” utshilo uXoza, ofunwa ngapha nangapha emva kokuqokela izigubha zamabhaso kwithutyana elifutshane emahasheni.