USemenya umangalele umbutho weembaleki ofuna ukumenza indoda

Caster Semenya (R) of South Africa is on her way to win the women's 800m race during the Weltklasse IAAF Diamond League international athletics meeting in Zurich, Switzerland, 30 August 2018. EPA/WALTER BIERI

“UCaster Semenya
yintombazana futhi uliqhawe elisisibonelo eluntwini.” Oku kuthethwe
ngamagqwetha aza kumela uSemenya xa kuxoxwa ityala eGeneva kwilizwe laseSwitzerland
– apho imbaleki yoMzantsi Afrika imangalele khona umbutho weembaleki kwihlabathi,
i-IAAF, olawula iimbaleki ofuna ukumbalekisa namadoda endaweni yamantombazana. Kunyaka
ophelileyo, kwavakala iindaba ezithi i-IAAF iceba ukuza nomthetho oza
kuchwethela ecaleni iimbaleki ezifana neSemenya kumdyarho weembaleki oyi-400m.
Ngoku uCaster uya enkundleni ukuze kuthintelwe ukuphunyezwa kwaloo mthetho oza
kumthintela angabaleki kwimidyarho ethile. Kule veki, abantu boMzantsi Afrika
bothuswe ziindaba ezipapashwe liphephandaba laseNgilane ekuthiwa yiThe Times
elithe i-IAAF ifuna ukuthatha uCaster Semenya njengomntu oyindoda.

Ezo ngxelo
izikhanyele yama ngomlenze ke kodwa. “Thina kwi-IAAF asithi uCaster yindoda
kwaye siyamvumela akhuphisane namantombazana,” itshilo i-IAAF. Amagqwetha
kaSemenya akwaNorton Rose Fullbright athi imbaleki yawo ilwela ilungelo layo
lokubaleka ngokukhululekileyo. “UNksz, uSemenya yintombazana. Uliqhawe
elisisibonelo esihle eluntwini kwihlabathi jikelele. Akuvumelekanga uCaster
athethe ngeenkcukacha zetyala esidlangalaleni. Amantombazana anezinto ahluke
ngazo kwamanye ngendalo aphathwa ngokufanayo namanye emidlalweni. Into ayifunayo
kukuphathwa ngentlonipho nokuphathwa njengamanye amanenekazi kwicandelo
lezembaleki. Isiphiwo sakhe sendalo masamkelwe, singacalulwa,” itshilo ingxelo
ekutshwe ngamagqwetha izolo.

Ingxelo ithi
i-IAAF ifuna onke amantombazana abe namalungu wobuntombi kuphela futhi angabinamadlala
anamandla alingana nawamadoda. Ngaphezulu ifuna uCaster athobe amandla
kwincindi yedlala lakhe ngeepilisi. Akahambisani konke konke nalo nto uCaster. “Ndifuna
ukubaleka ngala mandla ndadalwa ndinawo. Ayilunganga kele yokuba kuthiwe
manditshintshe,” utsho uCaster. Umphathiswa weZemidlalo kuzwelonke, uTokozile
Xasa, uthe uyamxhasa uCaster watsho ecela nabantu boMzantsi Afrika ukuba bazeke
emzekweni. Ityala liza kuxoxwa kwiveki ezayo.