USemenya unikwe umnyinyiva yinkundla yaseSwitzerland

Imbaleki yaseMzantsi Afrika, uCaster Semenya, ifumene umnyinyiva enkundleni yaseSwitzerland emva kokuba iyalele i-IAAF ukuba ingayisebenzisi imithetho yayo. umfanekiso: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Imbaleki yaseMzantsi Afrika, uCaster Semenya, inikwe umnyinyiva yiNkundla ePhakamileyo yaseSwitzerland ekuqaleni kwale veki.

USemenya ufumene iindaba ezimnandi ezithi angaphinda awubaleke umgama oyi800m kude kuwiswe isigwebo yinkundla.

Kwiiveki ezidlulileyo, inkundla ekuthiwa yiCourt of Arbitration for Sport, yanika umbutho olawula iimbaleki zehlabathi, i-IAAF, igunya lokuthintela iimbaleki ezifana noSemenya ekubalekeni umgama oyi800m kuba usithi zinamadlala azinika amandla angaphezulu kwawezinye iimbaleki.

Ngaphambili, kwathiwa uCaster nezinye iimbaleki mazisebenzise amachiza athile ukuze kwehle amandla kwincindi yamadlala.

Wasikhaba eso sogwebo uCaster. Kwiintsuku ezigqithileyo, amagqwetha wakhe aye asiphikisa isigwebo enkundleni ephakamileyo esinqumamisile isigwebo esawiswa yiCAS kude kusongwe inkqubo yesibheno.

Isigqibo senkundla ziindaba ezimnandi kuSemenya ngoba lo nto ithetha ukuthi uza kubuyela kweyona migama ayithandayo xa ebaleka futhi uza kusebenzisa ilungelo lakhe ngokupheleleyo njengabanye abantu kude kubekho into entsha.

“Ndiyasibulela isigqibo esithathwe yinkundla. Ndinethemba lokuba emva kwesibheno sam ndiza kukwazi ukubaleka ngokukhululekileyo,” utshilo uSemenya emva kokuzuza iindaba ezimnandi. Nawo amagqwetha kaSemenya akhuphe ingxelo ebhaliweyo.

“Inkundla ikunqumamisile ukusetyenziswa kwemithetho emkhabayo uCaster kwimigama ethile kwimidyarho yeembaleki kude kugqitywe ityala. Lityala elibalulekileyo kakhulu eli ngoba iziphumo zalo zichaphazela amalungelo weembaleki ezingamanenekazi,” litshilo igqwetha likaSemenya, ugqirha Dorothee Schramm.

Yona i-IAAF iyalelwe ukuba ifake eyayo ingxelo ephendula isibheno esifakwe ngamagqwetha kaSemenya ungadlulanga umhla wamashumi amabini anesihlanu kule nyanga yeSilimela. Kwiveki ezayo, uSemenya angabuyela kwi800m ayithandayo ukuba uyafuna eFrance.

Imithetho emitsha ye-IAAF yagxekwa ngoogqirha behlabathi ngelithi amagosa ezempilo awakwazi ukunika umntu amachiza engaguli kwaye lo nto iyakhabana nendlela ezempilo ezilawulwa ngayo.