UShongwe uthi phantsi ngemilo, makuveliswe iintshatsheli emanqindini!

USihlalo omtsha weBoxing South Africa (BSA), uSifiso Shongwe, uzimisele ukubuyisa isidima samanqindi emva kokunikwa uxanduba kwiveki ephelileyo. OkaShongwe ukuthethe oku emva kokuba echongwe njengoSihlalo wesigqeba esitsha seBoxing South Africa esimiliselwe kwiveki ephelileyo nguMphathiswa weZemidlalo, uZizi Kodwa.

Amanye amalungu esigqeba esilawula uBSA aquka uGqirha uKoketso Tsebe, uRomy Titus, uLuxolo September, uNande Mheshe, uSakhiwo Sodo noGqirha Luvuyo Precious Bayeni.

Isigqeba esitsha kulindeleke ukuba singene entsimini phambi kokuphela kwale nyanga kaCanzibe emva kokucelwa ukuba sivuselele umdlalo wamanqindi oneengxaki ezingapheliyo eMzantsi Afrika. “Ndiziva ndiwongekile luxanduva endilinikwe nguMphathiswa. Injongo yam kukuzisa ulawulo oluthembekileyo futhi olungenachaphaza emanqindini aseMzantsi Afrika.

Akalilahlanga ithemba alibeke kum uMphathiswa. Into ekufanele siyenze ngoku kukukhweba intlanganiso ukuze siqulunqe indlela entsha yokusebenza. Iingqondo zethu masizibeke kokwenzeka eqongeni lamanqindi,” utshilo uSihlalo.

Konke oku kwenzeka emva komlo ode waya enkundleni ephakamileyo ePitoli. UMphathiswa uye wasichitha isigqeba ebesilawula iBoxing SA abesichonge ekupheleni konyaka ka2023 ngoba umbutho wabathelekisi wakhwiniswa yindlela awaqhuba ngayo engabonisananga neenkokeli zawo. Kuba iyingxaki eyayiza kutsala ixesha elide enkundleni, uKodwa wasichitha isigqeba.

Ngoku umilisele esitsha esamkelwe ngumntu wonke ngokutsho koMphathiswa. Omnye umntu okwakhalazelwa ukuqashwa kwakhe nguMandla Ntlanganiso oyintloko ebambeleyo yeBSA – kodwa umba wakhe wasonjululwa yinkundla kwangoko eyathi uqashwe ngokufanelekileyo nguMphathiswa.

“Mandincome uMandla Ntlanganiso owenze umsebenzi omhle ngethuba uMphathiswa ebesaxakekiswe yinkqubo yokonyula isigqeba esitsha. Ndibulela kubo bonke abantu abakwicandelo lamanqindi ngokundonyula ukuze ndibamele. Iinjongo zethu kukwenza umsebenzi wethu kakuhle futhi siqinisekise ukuba umdlalo wamanqindi uyakhula.

“Sifuna ukuvelisa iintshatsheli ezininzi. Asikwazi ukuba nentshatsheli enye, uSivenathi Nontshinga, sinetalente engaka eMzantsi Afrika. Iinkokeli, abaphathi, abathelekisi neembethimanqindi mazibeke ecaleni iiyantlukwano ukuze akhule amanqindi,” utshilo uShongwe.