USilungile Mkhwanazi uzama ukususa intlungu yeminyaka ngokubaleka!

Ukubaleka yinto akhule eyenza uSilungile Mkhwanazi wephondo laKwaZulu-Natal – kodwa uye kwiComrades Marathon okokuqala efuna ukunkcothula intlungu eneminyaka imdlikidla. Le mbaleki engumsebenzi eNessie Knight Hospital, kuQumbu, izityande igila incokola nentatheli yeli phephandaba kutshanje.

UMkhwanazi, obalekela iCheetahs Athletic Club, ebeyenye yeembaleki ezibaleke iComrades Marathon okokuqala ngomhla wethoba kule nyanga yeSilimela ka2024. Bekunzima kubo bonke abantu abaqala – kodwa ngoba uye ezixhobise ngokujima kakuhle, ukwazile ukufika entanjeni wafumana imbasa.

Kwilinge layo lokuqala kwiComrades esuke eThekwini yaya eMgungundlovu, le mbaleki ezinze kuQumbu ibaleke ixesha elingaphaya kweeyure ezisibhozo (8:58:28). “Nangona umzimba ubudiniwe futhi ubuhlungu – kodwa ndonwatyiswe kukufika kwam entanjeni.

“Umthetho wam ndithanda iindawo ezinyukayo. Bendizilungiselele phambi kokuya kwiComrades. Kodwa ke ukuzilolonga akufani naxa uyibaleka nyhani,” utshilo uMkhwanazi. Ubulele abantu baseSulenkama abamxhasileyo ngethuba esazilolonga yedwa. Abantu bebemphathela amanzi, iziqhamo nezinye izinto ezityiwayo xa ejima.

Eminyakeni egqithileyo, uSilungile uqale ukubaleka kancinci wamane engena nakwimidyarho yeembaleki emincinci ngoku aphangela kuQumbu. Uye wadibana neCheetahs watsho waqina ekubalekeni. Okwahlukileyo ngaye kwabaninzi kukuba uye kwiComrades efuna into eza kucima intlungu yakhe yokuswelekelwa ngumntana kwiminyaka egqithileyo.

“Izinto ezininzi ndizilwile ebomini bam. Kodwa ukuswelekelwa ngumntana ngo2014 yeyona nto esandivisa kabuhlungu. Ndisamkhumbula nangoku umntana wam owasweleka enonyaka omnye. Andinaye omnye umntana ngaphandle kwakhe.

“Ndiye kwiComrades ndinethemba lokususa intlungu yokubhujelwa ngumntana. Xa ndibalekile ndibangcono. Ndiye kwiComrades kuba ndifuna ukuva kabuhlungu ukuze kucime intlungu elapha kum ngaphakathi. Bekunzima kakhulu phaya kwiComrades – kodwa ndiza kuphindela kuyo ngoba ndifuna ukwenza ngcono kunyaka ozayo,” utshilo uMkhwanazi.

Wongeze ngelithi abantu abasakhulayo mabangene kwezemidlalo ngoba imidlalo ilungcedo kakhulu xa umntu ejongene neengxaki ezininzi ebomini bakhe. Ukuze kunciphe umvandedwa nemizimba ihlale isempilweni, abantu mabadlale okanye babaleke.