USithembele uzityel’ itheko lakhe

USithembele Mpekelane eqhuba ihashe kukhuphiswano lwamahashe kwilali yaseCentule, eMthatha

Umdlalo wamahashe ezilalini yinto ethathelwa phezulu kakhulu. Ifanelekile lo nto kuba imidyarho yamahashe yinto exatyisiweyo futhi abonwaba ngayo abantu ngeempelaveki.

Kwimpelaveki edlulileyo, iidyokhi eziphume kwiilali ezahlukeneyo namahashe wazo, zihlangene kwilali yaseCentule, eMthatha, apho bekukho imidyarho ebekukhutshiswana kuyo.

Eyona dyoki ethe yabalasela kuyo yomibini imidyarho ephambili nguSithembele Mpekelane – nengcwayi-ngcwayi yehashe lakhe alibiza ngokuba nguMzunjani.

UMpekelane ligqala emahashini osekulithuba elide ewuphethe umcimbi – kodwa nangona kunjalo – ebejongene nokhuphiswano olunzima lweedyoki ezisakhulayo.

Amanye amahashe athathe inxaxheba kule midyarho nguBen 10, uNdiyeke noDanisa.

Umntu obesingethe lomsitho wamahashe nguMpekelane – lo kanye othe waphuma phambili kwimidyarho emibini.

Njengomntu ekudala eyihamba le ndlela, akukho namnye oluthandabuzayo uthando lwakhe lwamahashe nokuzimisela kwakhe okuhambe nenjongo yokukhulisa lo mdlalo ukuze wamkeleke eluntwini njengenye yezinto olunokuzonwabisa ngayo. Amahashe aphume phambili needyokhi zithi zibhaqe kwintaphane yamabhaso emva kwemidyarho.

Nangona le midlalo ingekafumani inkxaso yemali kumaqumrhu abucala – kodwa abaququzeleli bayo bathi banike umntu ophumeleleyo ingxowa yekutya kwehashe nemali.