USiya Vabaza-Booi ngumphathi omtsha wamanqindi eMpuma Koloni

Siya Vabaza-Booi.

Ukungena kwesigqeba esitsha esilawula umbutho olawula amanqindi, iBoxing South Africa, sekubonakele ngeenguqu ezenzeke kumaphondo ngokwahlukana kwawo. Kwiphondo leMpuma Koloni kukhutshwe uMnu. uPhakamile Jacobs obeqhelekile emanqindini kwafakwa uNksz. Siya Vabaza-Booi.

Ukuhamba kukaJacobs sisiphelo solawulo lwakhe lweminyaka emininzi kwelona phondo elineengxaki ezingapheliyo nangona lisaphala phambili emanqinndini aseMzantsi Afrika. UVabaza-Booi ngomnye wabantu abahlanu abakwamanye amaphondo abanyuselweyo.

Lo nto ithetha ukuthi uVabaza-Booi waseMonti kwilokishi yaseDuncan Village, nonembali entle ukusukela ngo1994, uza kulawula zonke izinto zamanqindi ezenzeka eMpuma Koloni. Ungena esikhundleni esibalulekileyo exhobe ngamava emdlalweni wamanqindi nemfundo enomsila azifumanele yona kwiziko lemfundo ephakamileyo iWalter Sisulu University.

“Siyavuyisana noVabaza-Booi, uRamagole, uDube noTempi abazifumeneyo izikhundla zabo kwakhona,” itshilo ingxelo ebhaliweyo ekhutshwe nguBoxing South Africa ekuqaleni kwale veki.

“Kwangaxeshanye, sifuna ukwenza umbulelo kuMnu. Nceba Dladla (obengumophathi eGqeberha) noMnu. Jacobs ngokwenza umsebenzi wamanqindi iminyaka emininzi. Sibanqwenelela okuhle,” itshilo iBoxing South Africa.

Abaphathi bamanqindi banethemba lokuba iinkokeli zamaphondo ezintsha ziza kuza nesisombulo kwingxaki yemali ezizigidi yeBoxing SA ekweletwa ngabathelikisi abasingatha iitumente zamanqindi bengabhatalanga. UJacobs uphuma emanqindi aseMpuma Koloni kukho ukukhala ngendlela izinto ebezisenziwa ngayo phantsi kolawulo lwakhe.

“Ngelizama ukuhlangabezana nengxaki yemali ekweletwa uBoxing SA, sibone ukuba abathelekisi mababhatale i30% yemali phambi kokusingatha itumente yamanqindi. Okwesibini, isigqeba seBoxing SA sibethelele ukuba umphathi makaqinisekise ukuba zonke iimali zomhlalaphantsi, ezerhafu nezinye ziyabhatalwa ngendlela umthetho ofuna ngayo,” itshilo ingxelo.

Konke oku kwenzeka emva kokuba uMphathiswa weZemidlalo obeke phantsi, uMnu. Zizi Kodwa, emilisele isigqeba esitsha seBoxing SA kwinyanga ephelileyo emva kwexesha elide kukho ukungaboni ngasonye kwabaphethe amanqindi.