Usodolophu waseSakhisizwe ‘nguzwilakhe’ emidlalweni

Usodolophu waseSakhisizwe, uMlamli Jentile, uthi ayikho into exhalabisayo ngendebe kaSodolophu. Oku ukuthethe ebhekisa kwisikhalo samaqela ezemidlalo akhalela ukuba engade afumane amabhaso emva kokuba kuphele iiveki ezintathu kwagqitywa ukudlalwa.

“Ndiphinde ndathi mayimiswe futhi kuba ikho imicimbi engekaqosheliswa kumalungiselelo ethu. Abantu mabayazi kaloku into yokuba imali kamasipala ayihlali apha kum epokothweni.

Ngoko xa kufuneka iphumile kukho imigaqo elandelwayo andizenzeli ngathi kukwam kwaye nemiba yokubhalwa kwezikipha neminye azikaqosheliswa,’’ utshilo uJentile. OkaJentile ukwathe akawazi umhla wamashumi amabini anesihlanu kule nyanga awuve ubhengeziwe engayazi lo nto.

Nangalo mhla ububhengeziwe ebengekho uthi uyaxakwa ukuba ngubani obezakuqhuba lo msebenzi. Usodolophu uvale ngokuthi lo mba usawuchophele nekomiti kwaye uzakuqhutywa. Kodwa akafunanga ukuzibophelela ngomhla nenyanga ozakuqhutywa ngayo umnyhadala.

Amaqela ebhola athi ayayizibula le yokuba uthathe ixesha elide mnyhadala. UDelihlazo Bambatha, weLocal Football Association, uthi bayayizibula kulo nyaka inkqubo yokuba kuthathe ixesha elingaka ukunikeza abantwana amabhaso abo. “Kusodolophu wangaphambili asizange siyibone le yehlayo into. Umzekelo, bonke abaqeqeshi bamaqela angeneleyo bebebizwa kuhlalwe nabo phantsi kuboniswane.

Kulo unyaka asazi nokuba kubethwa abaphi , abaququzeleli balo unyaka benza bodwa abafuni ngcebiso mntwini” utshilo uBambatha. Amanye amaqela wona avakalise ukuba njengoko engenayo imali yokuzithengela izikipha nebhola ebencedwa yile tumente. Athi ngokuya imiswa le tumente wona azakube edlala ngezikipa ezingaphelelanga nezidala.