UThabo Jozana unebhongo emva kokufumana imbasa kwiComrades eqala!

UThabo Jozana yimbaleki yaseLibode. Umfanekiso: Uthunyelwe

UThabo Jozana yimbaleki enethuba iqeqesha ezinye – kodwa kulo unyaka, ugqibe kweluba azincame abaleke iComrades Marathon ukuze abonise nabasakhulayo ukuba abantu bayakwazi ukwenza izinto ezinkulu naseLibode.

Ngethamsanqa lakhe uJozana weNyandeni Runners Athletics Club, ubuye igangxe imbasa kwilinge lakhe lokuqala ebaleka iComrades Marathon eqale eThekwini yayo kuqhina eMgungundlovu kutshanje. Emva kokuqeqesha ezinye iimbaleki nokuzixhasa eminyakeni egqithileyo, kuye kwakhula umnqweno wokuthatha inxaxheba kwelona gqatso elutsala iimbaleki zehlabathi.

“Eminyakeni egqithileyo, ndathi mandizenze idini (kulo nyaka) ndiye kwiComrades kunyukwa ukuze ndikwazi ukwabelana nezinye imbaleki zalapha eMampondweni ukuba kunjani phaya,” utshilo uJozana obechwayitile ethathe neli phephandaba.

Uthe bekungelulanga ukulungiselela iComrades ngoba bekukho amaxesha okuba abekude nentsapho yakhe – kodwa ngoku uvuyela ukufika kwakhe entanjeni nokuvuzwa kwakhe ngokuzama kwakhe. “Bendibaleka imigama emide ngoba iComrades ifuna umntu azilolonge ngamandla xa esiya kuyo. Bendincediswa liqela lam nabanye oogxa bam.

“Bendisoyika ngoba bendiqala – kodwa bekukhona ukuzithemba ngoba bendizilungiselele kakuhle. Ekuqaleni bekumnandi, ndithe xa ndiphakathi ndawuva umzimba usala. Kodwa ndiye ndazibuza ukuba bangaphi abantu endiza kubaphoxa xa ndingayigqibi iComrades. Ndaqonga ukuba ndiza kuphoxa amaMpondo amaninzi.

“Kukho abantu abe bejonge kum kuba befuna ukubona ukuba nyhani le nto iyenzeka. Zezo ngcinga ke eziwunike amandla umzimba wam. Bekunzima kwiqhina lokugqibela – kodwa ndalwa nengqondo yam. Amandla aye avuka ndakubona ukuba kukufutshane phambili,” utshilo uJozana ozingomba isifuba ngokumela iNyandeni.

UJozana uthi uye wonganyelwa ziinyembizi zovuyo xa ebebona indawo aya kuyo ngoba iphupha lakhe ebelibona lifezeka. “Nantsi ngoku imbasa endandiphupha ngokuyifumana ukuze ndizokuba ngumzekelo kubantwana baseMampondweni.

“Bendifuna babone abantwana balapha ukuba akunyanzelekanga ukuba uyohlala kooGoli ukuze wenze ezi zinto. Izinto zibe lula kuthi ngoba umasipala wethu uyazixhasa iimbaleki. Kunyaka ozayo, siza kuya sibaninzi futhi ndizimisele ukugqiba ngexesha elifutshane kunelalo unyaka. Imnandi iComrades ngoba ikufundisa ukunyamezela ebomini noxa kunzima ukuyibaleka,” utshilo uJozana.