Uthiwe nka ngeminyaka esibhozo uTsotsobe!

ULonwabo Tsotsobe ongumdlali weqakamba umfanekiso: Etienne Rothbart

ULonwabo Tsotsobe – umdlali owaduma kwiProteas nakwiHighveld Lions – uthiwe nka ngesigwebo seminyaka esibhozo yiCricket South Africa kwaye kukhangeleka ngathi liphelile ikamva lakhe kwiqakamba.

Isigwebo sibhengezwe yiCSA kwaye kuthiwe angathathi inxaxheba kwiqakamba yonke le minyaka. UTsotsobe wophula umthetho weCSA ochasene nobuqhophololo kwaye naye walivuma ityala.

Isigwebo sona silandela uphando olunzulu olwenziweyo ngokubandakanyeka kwakhe kwigumgedle lokuthengisa imidlalo.

Abadlali abafana noJean Symes, Ethy Mbhalati, Pumelela Matshikwe, Thami Tsolekile no-Alviro Petersen – nabo bagwetywa ngenxa yokurhintyeleka kwizenzo zobuqhophololo iminyaka ephakathi kwemibini ukuya kwelishumi elinanye.

“Umnumzana uTsotsobe wazivuma iimpazamo zakhe ezichasene norhwaphilizo nangona engazange athengise ngayo imidlalo. Okucacileyo kukuba wayenezicwangciso zokuthengisa ngemidlalo – yiyo lo nto eye wohlwaywa,” itshilo ingqonyela yeCSA, uHaroon Lorgat.

Le ndedeba yakwaTsotsobe isidanele isenzo sayo kwaye isixolisele ngokuzithoba.

“Ndiyaxolisa kubo bonke abathandi beqakamba behlabathi lonke. Ngoba ndandisengxakini kwicala lezimali, yiyo lo nto ndalukuhleka lula. Andinamazwi anokuyichaza ncakasana indlela endidane ngayo; ndiyathemba uxolo lwam luya kwamkeleka kubo bonke abeqakamba,” utshilo uTsotsobe.

Usihlalo wequmrhu ebelijongene neli tyala, umgwebi uBernard Ngoepe, uthe wonelisekile yindlela uphando olwenziwe ngayo kwaye lo mba uvaliwe ngaphandle kokuba kungakho ulwazi olutsha olunokuvela.