UTsotsobe ubekwe ityala yiCricket South Africa

ULonwabo Tsotsobe weqela leqakamba loMzantsi Afrika umfanekiso: Ryan Wilkisky/BackpagePix

Umbutho olawula iqakamba kweli lizwe, iCricket South Africa, uthathe isigqibo sokumbeka ityala ngokusesikweni umdlali weqakamba owaziwayo kwihlabathi, uLonwabo Tsotsobe, ekuqaleni kwale veki.

Le ndedeba, 33, ityholwa ngokophula umthetho olwisana nobuqhophololo owaziwa ngokuba yi-Anti-Corruption Code for Personnel. Ukugxizwa kwalo kaTsotsobe kulandela uphando olunzulu olwenziwa liqumrhu elichasene norhwaphilizo kwiqakamba ukusukela ekupheleni konyaka ka’2015.

Ayilotyeli lokuqala umbutho olawula iqakamba eMzantsi Afrika usenza uphando kwabo bakrokreleka ngokwenza izinto ezingahambisani ncakasana nomthetho.

Kwisithuba esingaphezulu konyaka kwathi kwafunyaniswa iqela labadlali beqakamba bethe gabhu kwizenzo ezigwenxa, baze bagwetywa abanye babo.

Abanye babadlali abathi bafunyaniswa bedyobhekile kulwaphulo-mthetho baquka uGulam Bodi, uJean Symes, uPumi Matshikwe, * -Ethy Mbhalathi, uThami Tsolekile no-Alviro Petersen. Bonke bagwetyelwa izenzo ezoyamene neRam Slam T20 Challenge Series ngo’2015.

Izityholo ezibekwa lo kaTsotsobe ziquka isityholo sokupheka iziphumo zomdlalo, ukwenza isivumelwano sokuthengisa ngemidlalo ye-2015 Ram Slam T20 Challenge Series, ukungakwazi ukubhentsisa elubala isipho okanye nayiphi na intlawulo eyayingalukuhla iziphumo zomdlalo nokungakwazi ukuxela ulwazi olupheleleyo neenkcukacha zabo babandakanyeka kumkhuba wolwaphulo-mthetho.

Ebenganqunyanyiswanga uTsotsobe phambi kokubekwa kwakhe ityala – kodwa ke ngoku unqunyanyisiwe kwizinto zonke ezayamene nomdlalo weqakamba eMzantsi Afrika kanti nakwihlabathi. ICricket SA ithe izakutya tyum kude kube lo mba ugqityiwe.

ULonwabo Tsotsobe uzenzele igama njengomdlali ophezulu kwiHighveld Lions nakwiqela lesizwe loMzantsi Afrika.

Ukuba ufunyaniswa enetyala, oko kungathetha ukuthi kuphelile ngekhono lakhe kwiqakamba.