UXasa ubulela ukuza kweNdebe yeHlabathi eMzantsi

UMphathiswa uTokozile Xasa neqela lakhe babulela ithuba elinikwe uMzantsi Afrika lokusingatha iNdebe yeHlabathi yoMnyazi ngo2023 Umfanekiso: Netball South Africa.

UMzantsi Afrika uza kusingatha iNdebe yeHlabathi yoMnyazi ngo2023 (Netball World Cup.

NgoLwesine weveki ephelileyo, umbutho olawula umnyazi kwihlabathi ubhengeze idolophu yaseKapa njengendawo eza kusingatha iNdebe yeHlabathi emva kokhuphiswano uMzantsi Afrika ojijisene kulo neNew Zealand.

Ukusukela kwiminyaka yoo90, iminyaka owabuyiselwa ngayo kwimidlalo yehlabathi uMzantsi – eli lizwe libe nethamsanqa lokusingatha iindebe zehlabathi eziliqela.

Phakathi kwazo kukho eyombhoxo, eyeqakamba neyona inkulu eyebhola ekhatywayo eyayingo2010.

Kuye kwanyanzeleka kubekho ungenelelo lukaRhulumente okufuneke aqinisekise inkxaso nakubeni yona indebe yomnyazi isebenzisa isixeko esinye futhi idlalwa ngamaqela alishumi elinesithandathu kuphela.

Umongameli weNetball SA, uCecilia Molokwane, uthe wakhuthazwa ngamanye amazwe ukuze athathe isigqibo sokuzama ukuzuza amalungelo okusingatha indebe yehlabathi.

Imidlalo yetumente yehlabathi kwibhola yomnyazi ithatha iintsuku ezilishumi kuphela, ayitsali kakhulu njengeyebhola ekhatywayo.

“Siye sajonga kwihlabathi lonke. Kuthi bekubalulekile ukuba singaniki amazwe amanye ithuba lokusingatha iNdebe yeHlabathi. Ewe, ukuba ebephumelele besingeke siyinqande lo nto – kodwa izwekazi leAfrika belibalulekile kuthi. Iindawo ebezikhuphisana bezilishumi elinantathu. Besijonga izinto ezifana nokhuseleko, ezothutho nomahluko oza kuthi wenziwe yiNdebe yeHlabathi emva kwayo,” utshilo uMolly Rhone we-International Netball Federation (INF).

INdebe yeHlabathi yitumente ethi ilifunqule kakhulu uqoqosho nokhenketho lelizwe eliyisingathileyo.

Akohlukanga nakwibhola yomnyazi noxa yona ineentsuku ezimbalwa.

Kulindeleke idolophu yaseKapa yamkele iindwendwe eziqikelelwa kwikhulu elinamashumi amabini amawaka abatyeleli (120 000) xa kudlalwa iNdebe yeHlabathi ngo2023.

Imali ekulindeleke ifunqule uqoqosho iphaya kwiibhiliyoni ezimbini ezinesiqingatha zeerandi (R2.5 billion). UMphathiswa wezeMidlalo, uTokozile Xasa, uthe ukuphumelela koMzantsi Afrika yinto ebaluleke kakhulu emdlalweni wamanenekazi.

“Siyayibulela ikomiti ye-INF esinike ithuba lokusingatha iNdebe yeHlabathi nokunika ithuba amantombazana amancinane ithuba lokudlala,” utshilo uXasa.