UZizi Kodwa ufuna imidlalo yezikolo ivelise iintshatsheli zangomso!

UMphathiswa uZizi Kodwa ethetha neentatheli eMonti ngempelaveki egqithileyo. Umfanekiso: Pedro Mapelo

Impumelelo yeqela lesizwe lombhoxo, AmaBhokobhoko, ibakhuthazile abantu abakwezemidlalo. Oku kuye kwacaca ngethuba AmaBhokobhoko ejikeleza amaphondweni amane emva kokubuyela ekhaya neNdebe yeHlabathi ayizuze eFrance ekuthambekeni kwenyanga yeDwarha. Ulonwabo luye kwaxhokonxa ingxoko ngophuhliso lwezemidlalo olusilelayo ngakumbi kwiindawo zabantu abamnyama. Abantu abaninzi basakhalela imidlalo yezikolo ngoba yayikade ilungisa abadlali abasakhulayo kakhulu phambi kokunyukela kwinqanaba eliphezulu.

UMphathiswa weZemidlalo, uZizi Kodwa, ukuqhwabele izandla okwenziwe ngaMabhakobhoko kwitumente yehlabathi watsho ekuchaza njengeko emanyanise abantu baseMzantsi Afrika. OkaKodwa ebeyinxalenye yeqela lesizwe lombhoxo ngethuba lityhutyhatyhutyha ezitalatweni zaseMonti ngempelaveki edlulileyo. “Ukuze sikwazi ukugcina abantu belizwe bemanyene kufuneka sakhe amaqela atshatshelayo kwezemidlalo. Kufuneka sivelise abanye ooMakazole Mapimpi,” utshilo uMphathiswa ethetha neentatheli eMonti.

“Imidlalo yezikolo kufuneka ibe yeyona ndawo esiyinika ingqwalasela kakhulu ngoku ukuze sifumane iintshatsheli zangomso. Ukuba amaqela esizwe, ngokwahlukana kwawo, angaqhuba kakuhle njengawombhoxo naweqakamba, singonwaba elizweni lethu futhi sakhe intlalontle ngale ndlela kuyiyo ngoku. Kuhle ngoba abantwana abakhulayo bakhuthazwa yimpumelelo yeSpringbok futhi bayabona ukuba impumelelo iyafumaneka,” utshilo uZizi Kodwa ohambe naMabhokonhoko ukusukela eFrance nasemaphondweni anyathele kuwo.

USiya Kolisi uphinde wakhokela iqela lakhe elihambele iilokishi eziquka uMdantsane, iZiphunzane neDuncan Village phambi kokusonga utyelelo edolophini eMonti. Kwiindawo zonke abadlali abaye kuzo bamkelwe ngovuyo ngabantu abafumene ithuba lokubabonela kufutshane nendebe eza kuhlala eminye iminyaka eMzantsi Afrika phambi kwetumente yehlabathi yombhoxo eza kuba ngonyaka ka2027. Bekumnandi ebantwini baseMonti ngoba bekukho nomntana wabo uMapimpi owaziwa lihlabathi lonke ngenxa yokudlala umbhoxo nakubeni waqala ukuwudlala ezilalini – apho kungekho namabala okudlalela amahle.