UZizi Kodwa ufuna ulawulo olungenachaphaza kwiBoxing SA!

UMphathiswa weZemidlalo, Ubugcisa neNkcubeko, uZizi Kodwa, ubhengeze amagama wabantu abaza kuba kwisigqeba esitsha esiza kulawula umbutho olawula amanqindi, iBoxing South Africa. Oku kwenzeke izolo emva kwemini ngendlela awatsho ngayo uMphathiswa ngethuba ethetha emsithweni wamawonga obuseSun City kwiphondo laseMntla Ntshona kwiveki egqithileyo.

Ukumiliselwa kwesigqeba esitsha kulandele emva kokuchithwa kwesasimiliselwe nguMphathiswa ekupheleni kwenyanga yeNkanga kunyaka ophelileyo.

Sachithwa ngenxa yombutho wabathelekisi ekuthiwa yiNational Boxing Promoters Association owaya enkundleni – apho wafika wamangala ngelithi uMphathiswa wasebenzisa igunya lakhe engaqalanga kubo ngokomthetho olawula amanqindi.

Umthetho uthi uMphathiswa makabandakanye yonke imibutho ekhoyo emanqindini phambi kokuchonga isigqeba esitsha. Ekuqaleni kwalo nyaka, uKodwa uye wasichitha isigqeba awasichonga ekupheleni konyaka ka2023 emva koko waqala inkqubo entsha phantsi. Lo nkqubo yile iqanduseleyo izolo.

Asixhenxe amalungu esigqeba achongwe nguMphathiswa. NguSifiso Shongwe onguSihlalo, uSakhiwo Sodo, uRomy Titus, uKeketso Tsebe, uLuvuyo Precious Bayeni, uLuxolo September noNandi Mheshe. Obekhe wakhona kwisigqeba esidala nguSodo.

Abachongiweyo kulindeleke ukuba baqale umsebenzi wabo omtsha ekupheleni kwale nyanga kaCanzibe ka2024. Njengokuba kude kwakho abaphathi abatsha kwiBoxing South Africa, kukho ithemba lokuba izinto ziza kubuyela kwindawo yazo ngoba ukuchithwa kwebhodi ebikhona kuziphazamisile iinkqubo zikaBoxing SA.

Ingxelo ebhaliweyo ekhutshwe lisebe ithe uMphathiswa uyibhalele yonke imibutho ngelizama ukuyinika ithuba lokuphefumla ngamagama wabantu abe beseluhlwini abalishumi elinesine ekukhethwe kuwo abachongiweyo.

“Isigqeba esitsha sinikwe umyalelo othi masivuselele umdlalo wamanqindi eMzantsi Afrika futhi siqinisekise ukuba amanqindi abuyela kwindawo ephezulu emidlalweni ekhoyo,” utshilo uMphathiswa ogxininise ukubuyiselwa kolawulo olungenachaphaza emanqindini nesicwangciso sophuhliso esitsha. Isigqeba esitsha siza kuhlala iminyaka emithathu.