UZolani Tete uqinisekile ngokoyisa uCunningham emlweni onzima!

Mlandeli Tengimfene, Zolani Tete, Makazole Tete noLoyiso Mtya.

Imbethimanqindi yaseMpuma Koloni, uZolani “Last Born” Tete, intingele eNgilane ekuqaleni kwale veki inethemba lokuvuselela isakhono sayo samanqindi emlweni obalulekileyo ngoMgqibelo. UTete, 34, uza kuxikixana nendoda enamava ekuthiwa nguJason Cunningham emlweni oza kube useWembley Arena, eLondon. Nangona bekukhe kwanzima kwicandelo lezemidlalo ngenxa yeKhorona enciphise amathuba okufumana imilo ebhadlileyo, uTete uxelele abalandeli bakhe ukuba unalo ithemba lokubuya nentshinga. Umlo obukwinyanga yokugqibela ka-2021, uTete wawuphumelela kungaphelanga nomzuzu. Nakubeni kunjalo, uLast Bron uya emlweni ephantsi koxinizelelo ngenxa yokubethwa nguJohn Riel Casimero wasePhilipines.

“Umlo wam wokugqibela obukunyaka ophelileyo ibisisiqalo sezinto. Ukubethwa nguCasimero nokusokoliwa kwethu yiKhorona kundenze ndazijonga ngenye indlela izinto. Indifundise ukulisebenzisa ithuba ngalinye eliphambi kwam,” utshilo uTete kumajelo eendaba kutshanje. Le ndedeba yaseMdantsane izimisele ukuphumelela nakanjani ngoMgqibelo. Indoda aza kulwa nayo uTete ayilobhetyebhetye kwaye igqibele kudala ukubethwa. “UJason yindoda eyomeleleyo. Wagqibela ukubethwa ngonyaka ka-2018. Eqongeni ukrelekrele, lo nto uyibona kwindlela ahamba ngayo xa esilwa. Zikhona iindawo ezibethekayo phaya kuye ensizimisele ukuzixhaphaza.

“Ndifuna ukumbetha zibonwe ngumntu wonke ezo ndawo. Endingakutsho kukuba umlo uza kuba semgangathweni ophezulu ngoba nenqanaba okulo wahlukile. Sekusondela ixesha lam lokuyeka amanqindi. Ngoku ndifuna ukuyeka kakuhle. Ndifuna ukuba yintshatsheli yehlabathi okwesithathu. Udibene nam ngexesha elibi uCunnungham nangona ndimhlonipha,” utshilo uTete ophantsi kwesandla soomakhwekhwetha abafana noLoyiso Mtya noMakazole Tete. Yena uCunningham, 32, waseYorkshireman, ulwe amashumi amathathu ananye emilo. Udlale ntanganye kwesixhenxe wabethwa kwesixhenxe.