Wang’ umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo, Zulu kaNtombela

Loyiso Sitsheke. Umfanekiso: Facebook

Ukufa kunyonyoba njengesela,
Kungene ngesantya sikaThikoloshe,
Kuthathe kushiye imiphefumlo engxwelerhekileyo,
Ukufa kufika njengetutu,
Kolule iminwe emide ,
Kushiye  imiphefumlo edandathekileyo,
Ukufa kufika ngexesha lembandezelo,
Kushiye intliziyo ezibotyokileyo,
Ukufa kufika kungabhungisanga ,
Kushiye usizi neenyembezi.

Kwenze njalo ukufikela uNtombela ekobentlombe,
Kwamxhwiphula sashiyeka simatshekile,
Namhlanje simbiza ngomfi,
Into eyombath’uncumo namhla-ngengxaki,
Kuf’ iinqokonqoko ezimazwi andongondongo,
Int’ ezithetha kuxole imiphefumlo,
Ilizwi lakhe elimyoli linkenteza ezindlebeni zethu,
Imisebenzi yakhe emihle sesimana ukuyibalisa,
Ububele nothando kwezemidlalo nolonwabo,
Kwenze njalo ukufa ukusoxutha intyantyambo yethu sisayibuka,
Kwasitsho satyhafa saphelelwa lithemba,
Kufa wena uyakufa nini?

Xa kungena ingqanga ezulwini ,
Iingelosi zezulu zakuvuya zikhwaz’ uLoyiso,
Zimwonge ngomnweba wezikhakhamela,
Ezantsi emhlabeni uyakuba sisinyanya esiqavileyo nesihlakaniphileyo,
Usapho lwakaSitsheke zelingabuzi mibuzo kuThixo,
Abathandi bakaKhalimeshe zebangamsoli othabathileyo,
Umzamo uwuzamile nogqatso ulufezile,
Uhambe njengeqhawe elinobuqhaji bokuziqhakazisa,
Masingalili njengabantu abangenathemba,
Silile sibuye sizithuthuzele ukuze nosapho luxole,
Sikhumbule ukuba nguye onikayo,
Lowo unikayo ikwanguye nothabathayo,
Abasele phezu kwegade mabazithandazele bona,
Uwenzile owakhe umsebenzi uLoyd esesemhlabeni,
Icekwa lilele nathi baseleyo.

Intliziyo zityumkile, intliziyo zonakele,
Iimimoya idangele imizimba iwile,
Amadod’ okwenyami ahamba ngexesha leziganeko,
Asibuzi mibuzo ntonje sinqwenela intliziyo zibe noxolo,
Asilileli ukufa sililela ixesha ekufike ngalo ukufa,
Ukufa akukaze kubenexesha elilungileyo,
Kungako kusala isingqala nesijwili,
Kodwa namhlanje sigqejwe elingatsitywa nayintakumba,
Thandazeka Thixo koluhambo lobuso obugcwel’uncumo
Thandazeka Thixo kwelokhaya lihlelwe lilifu elimnyama,
Ubenze baxole, bazole kwaye bamkele.

Phumla Ngoxolo Zulu kaNtombela ukufa kuziphe wena,
Lala ngoxolo Nofisa indima yakho uyenzile,
Lifikil’ ixesha lokuphumla, ubiziwe nguMdali,
Uvun’ iziqhamo zomsebenzi wakho omhle,
Wang’ umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo,
Side sibuye sibonane,
Nofisa ongafi ofa ngamaloyo kuphela,
Sonke kulomhlaba singabahambi.