XA KUSILWA INKUNZI EZIMBINI KUBULALEKA INGCA

Ingxoxompikiswana egquba phakathi kombutho olawula amanqindi ehlabathi ekuthiwa yi-International Boxing Associations (IBA) nombutho olawula i-Olimpiki (International Olympic Committee) izichaphazela gwengxa izicwangciso zabadlali. Kutshanje ikomiti ye-Olimpiki ikhuphe imbalelwano eya kwimibutho yamalungu ezizwe (National federations) ethi iqumrhu elilawula amanqindi kwihlabathi alizu kuba yinxalenye ethatha inxaxheba kwi-Olimpiki zika2028 kwaye nendlela eya eParis, eFrance, ayicacanga kakuhle. Oku kubangele isankxwe esingenelelwe nangabasekuba ziintshatsheli zehlabathi ezinjengoRoy Jones Jr. abathe ikomiti ye-Olimpiki ifaka ipolitiki emdlalweni wamanqindi.

Yona ikomiti ye-Olimpiki ithi isizathu sokuguzulwa kwe-IBA kumalungiselelo ibangelwa luphando olubonisa ukuphathwa kakubi kwemicimbi yezimali nobuqhophololo obukhoyo kusompempe kulo mbutho. Yona i-IBA iyakuphika oku ithi esona sizathu sokuba iphathwe ngolu hlobo, kukuba inomongameli oyinzalelwane yaseRussia ekuthiwa ukhuphe esakhe isicwangciso sendleala ekuza kuyiwa ngayo eParis, nto leyo echaswayo yikomiti ye-Olimpiki. Le nto ibeka uxinezelelo kumanqindi kwihlabathi ngokubanzi kuquka neli lethu ilizwe. Kaloku amazwe amaninzi, ngakumbi lawo ahlwempuzekileyo ayazikhetha itumente athatha kuzo inxaxheba ngoba onga imali yawo. Ngoku oku kuchaphazela izicwangciso zamazwe, abadlali, amajelo osasazo nabaxhasi bamanqindi.

Iqela lamanqindi loMzantsi Afrika lamantombazana akudidi lwehalabathi lindulukile ukuya e-India. Liyokuthabatha inxaxheba kwimkidlalo yezizwe zehlabathi yamanqindi (IBA Women World Boxing Championship) ukuqala ngomhla we-14 ukuya ngomhla we-26 kule nyanga. Kukho intandabuzo ngomgangatho ekuyo itumente ekwaywe ngamazwe alithoba akuquka iMelika. Esona sizathu esikhankanywe ngala mazwe kukuba awanokuba kwiqonga elinye nabadlali baseRussia neBelarus ngenxa yokwenzeka e-Ukraine. Oku kuchaphazela ngokumandla iinqondo zabadlali abangazazi nokuba basemkhondweni kusini na. Kukwanjalo nakwabo baya kwimidlalo yamadoda kwinyanga kaCanzibe ekukho amathandabuzo ngayo.

Andifuni kuvakalisa olwam uluvo ekubeni ngowuphi osemkhondweni nobhoxayo nangona ndinalo ololuvo. Okwam kukuthi kubaqeqeshi nakubaphathi bamaqela mabazame ukuba baluleke abadlali bangatyafiswa zezi meko. Okubalulekileyo mabalwele impumelelo nokuba kwenzeke ntoni na. Isifundo esimandla kule ngxubakaxaka sesokuba okwenzeka kwihlabathi kuyasichaphazela nathi kumamnqindi. Lo nto ifune somelele ngokwasengqondweni.

Sicela uxolo nozuko emhlabeni ukuze sibenemidlalo enokuthula!

Izimvo zezikaSonwabo Nogqala